Jako part­ner mery­to­rycz­ny rapor­tu zapra­szam do lektury:

Rynek jest prak­tycz­nie nasy­co­ny w tym sen­sie, że prak­tycz­nie nie ma już firm nie mają­cych opro­gra­mo­wa­nia wspo­ma­ga­ją­ce­go zarzą­dza­nie. Tu war­to pod­kre­ślić, że skrót ERP (ang. Enterprise Resource Planning) rozu­mia­ny sze­rzej to nie tyl­ko jeden uni­wer­sal­ny i zin­te­gro­wa­ny pakiet opro­gra­mo­wa­nia jed­ne­go pro­du­cen­ta, to każ­dy sys­tem, mono­li­tycz­ny lub zło­żo­ny z kil­ku zin­te­gro­wa­nych apli­ka­cji, obej­mu­ją­cy swo­im zasię­giem dzia­ła­nia wszyst­kie obsza­ry dzia­ła­nia orga­ni­za­cji. (Jarosław Żeliński IT​-Consulting​.pl) […]
Trzeba sobie szcze­rze powie­dzieć, że sko­ro peł­na 100% iden­ty­fi­ka­cja potrzeb infor­ma­tycz­nych na wcze­snym eta­pie pro­jek­tu, czy­li szcze­gó­łów gra­ni­czy z cudem, więc meto­dy­ki kla­sycz­ne zwa­ne potocz­nie water­fal­l’o­wy­mi nie pro­wa­dzą nas do suk­ce­su. (Janusz Pieklik, Business Global Consulting Polska, www​.bgc​.com​.pl)

Polecam cały raport, infor­ma­cje od dostaw­ców opro­gra­mo­wa­nia i dwa duże opra­co­wa­nia o wdro­że­nia dwóch nie­za­leż­nych i doświad­czo­nych eks­per­tów: PERSPEKTYWY 2018 – ERP​-view​.pl – ERP, CRM, ECM, MRP, Business Intelligence, MRP

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Masz pytania to treści artykułu? Kliknij tu!

Ten post ma 2 komentarzy

 1. dskobel@gmail.com

  Jeżeli to ma być raport. To nale­ży zadać pyta­nie, jakie tre­ści powi­nien zawie­rać raport.…. 

  Bełkot rekla­mo­wy i nic poza tym

  1. Jaroslaw Zelinski

   Raport rapor­to­wi nie­rów­ny. Tego typu rapor­ty mogą być two­rzo­ne albo na bazie obiek­tyw­nych fak­tów albo relacji/oświadczeń pod­mio­tów, któ­rych raport doty­czy. Biorąc pod uwa­gę, że żad­na fir­ma (na każ­dym, nie tyl­ko na IT, ryn­ku) nie wypusz­cza żad­nych infor­ma­cji na zewnątrz bez cen­zu­ry, a do obiek­tyw­nych fak­tów tu chy­ba nikt nie ma for­mal­ne­go legal­ne­go dostę­pu, takie rapor­ty są zawsze zesta­wie­niem oświad­czeń. Ten raport to zesta­wie­nie oświad­czeń zarzą­dów firm. Jako daw­ny dyrek­tor mar­ke­tin­gu spół­ek gieł­do­wych, wiem jak są przez zarzą­dy firm wypeł­nia­ne ankie­ty np. do rapor­tów COMPUTERWOLRD TOP500, zapew­niam, że ich war­tość jest porów­ny­wal­na i nigdy nie bez­ie lepsza :).

   Na pyta­nie jakie tre­ści powi­nien zawie­rać raport” odpo­wiem: takie jakie zapla­nu­je i zbie­rze autor rapor­tu :). Czy to są złe rapor­ty? Nie, mając wie­dzę jak wyżej, moż­na z nich czer­pać wie­dzę. Czy są lep­sze? A są? Gdzie? 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.