Visual-Paradigm wraz z wer­sją 15 po cichut­ku” wpro­wa­dził nowe narzę­dzie inte­gru­ją­ce pra­ce ana­li­ty­ka i klien­ta: dia­gra­my on-line w prze­glą­dar­ce. Aplikacja ta jest zin­te­gro­wa­na z ser­we­rem VPository i PostMania co daje nie­sa­mo­wi­te moż­li­wo­ści: ana­li­tyk może dać klien­to­wi do ręki narzę­dzie pozwa­la­ją­ce two­rze­nie infor­ma­cji w posta­ci gra­ficz­nej. Tak powsta­łe dia­gra­my są w locie wsta­wia­nie do narzę­dzia CASE.

Do tej pory dia­log z fir­mą ana­li­zo­wa­ną pole­gał na prze­sy­ła­niu ana­li­ty­ko­wi opi­sów wyko­ny­wa­nych edy­to­rem tek­sty, cza­sem arku­szem kal­ku­la­cyj­nym, pro­gra­mem do pre­zen­ta­cji itp. Analityk musiał je prze­pi­sać lub prze­ry­so­wać. Teraz, gdy tyl­ko jakąś treść moż­na opi­sać jakim­kol­wiek sche­ma­tem blo­ko­wym, dia­gra­mem, nawet nie­for­mal­nym (czy­li łatwiej­szym do przy­go­to­wa­nia przez klien­ta), jest to moż­li­we on line, pod nad­zo­rem analityka.

Jest kolej­ny ele­ment roz­sze­rza­ją­cy kata­log narzę­dzi on-line pakie­tu Visual-Paradigm:

Oprócz już ist­nie­ją­cych narzę­dzi on-line: Agile (user sto­ry, bac­klog, itp.), tabli­cy Customer Journey Mapping, task­me­ne­dże­ra Tasifier i Postmanii mamy narzę­dzie do two­rze­nia dia­gra­mów i współ­dzie­le­nia ich w zespo­le analityków.

Source: Visual Paradigm: Online Drawing Tool, Story Map, Journey Map

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.