Visual Paradigm: Online Drawing

Visual-Paradigm wraz z wer­sją 15 po cichut­ku” wpro­wa­dził nowe narzę­dzie inte­gru­ją­ce pra­ce ana­li­ty­ka i klien­ta: dia­gra­my on-line w prze­glą­dar­ce. Aplikacja ta jest zin­te­gro­wa­na z ser­we­rem VPository i PostMania co daje nie­sa­mo­wi­te moż­li­wo­ści: ana­li­tyk może dać klien­to­wi do ręki narzę­dzie pozwa­la­ją­ce two­rze­nie infor­ma­cji w posta­ci gra­ficz­nej. Tak powsta­łe dia­gra­my są w locie wsta­wia­nie do narzę­dzia CASE.

Do tej pory dia­log z fir­mą ana­li­zo­wa­ną pole­gał na prze­sy­ła­niu ana­li­ty­ko­wi opi­sów wyko­ny­wa­nych edy­to­rem tek­sty, cza­sem arku­szem kal­ku­la­cyj­nym, pro­gra­mem do pre­zen­ta­cji itp. Analityk musiał je prze­pi­sać lub prze­ry­so­wać. Teraz, gdy tyl­ko jakąś treść moż­na opi­sać jakim­kol­wiek sche­ma­tem blo­ko­wym, dia­gra­mem, nawet nie­for­mal­nym (czy­li łatwiej­szym do przy­go­to­wa­nia przez klien­ta), jest to moż­li­we on line, pod nad­zo­rem analityka.

Jest kolej­ny ele­ment roz­sze­rza­ją­cy kata­log narzę­dzi on-line pakie­tu Visual-Paradigm:

Oprócz już ist­nie­ją­cych narzę­dzi on-line: Agile (user sto­ry, bac­klog, itp.), tabli­cy Customer Journey Mapping, task­me­ne­dże­ra Tasifier i Postmanii mamy narzę­dzie do two­rze­nia dia­gra­mów i współ­dzie­le­nia ich w zespo­le analityków.

Source: Visual Paradigm: Online Drawing Tool, Story Map, Journey Map

Inne artykuły na podobny temat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.