Z same­go rana otrzy­ma­łem maila zatytułowanego:

What’s New in Visual ParadigmLatest rele­ase: 15.1 (Aug 6, 2018)

(patrz: What’s New in Visual Paradigm?)

A więc popatrzmy 🙂

 • Kolejne posze­rze­nie wspar­cia dla SCRUM, któ­re bar­dzo dobrze spra­wu­je się w zasa­dzie w każ­dej innej meto­dzie zarzą­dza­nia zakre­sem pro­jek­tu i jego realizacją.
 • Stale rośnie w siłę narzę­dzie do gene­ro­wa­nia doku­men­ta­cji pro­jek­tu i wyni­ków ana­li­zy. Osobiście nie uży­wam MS Office do two­rze­nia doku­men­tów pro­jek­to­wych od kil­ku lat bo VP ma wszyst­ko co trze­ba, a auto­ma­tycz­na aktu­ali­za­cja po doko­na­niu jakich­kol­wiek zmian na dia­gra­mach w doku­men­ta­cji na kil­ka­dzie­siąt stron, to sekundy …
 • Jeszcze lep­sza pra­ca a makie­ta­mi ekra­nów, narzę­dzie do pro­jek­to­wa­nia scre­en­flow” ani­ma­cji bez pro­ble­mu zastę­pu­je pro­to­ty­py dla klien­ta. Makiety te bar­dzo łatwo inte­gru­je się ze sce­na­riu­sza­mi przy­pad­ków użycia.
 • Pojawiło się narzę­dzie do two­rze­nia wykre­sów, prak­tycz­nie każ­da ana­li­za biz­ne­so­wa zawie­ra na począt­ku ele­men­ty opi­su­ją­ce sytu­ację fir­my, tak­że tę rynkową.
 • Tu tak­że coraz wię­cej narzę­dzi do two­rze­nia bar­dzo przy­dat­nej info­gra­fi­ki, pamię­taj­my, że języ­kiem biz­ne­su są głów­nie nie­for­mal­ne sko­men­to­wa­ne sche­ma­ty blo­ko­we a nie tyl­ko BPMN czy UML.
 • Nowy desi­gner mode­li wyso­kie­go pozio­mu do doku­men­to­wa­nia archi­tek­tur chmu­ro­wych, inte­gra­cji itp.
 • Znacznie posze­rzo­ne moż­li­wo­ści rapor­to­wa­nia dla Taskmanagera.
 • Enterprice Model Finder czy­li świet­ne narzę­dzie poma­ga­ją­ce szyb­ko poru­szać się w roz­bu­do­wa­nych modelach.
 • Od pew­ne­go już cza­su mode­lo­wać moż­na on-line w wer­sji webo­wej, więc idąc do klien­ta na spo­tka­nie nie trze­ba zabie­rać kom­pu­te­ra, wystar­czy by klient udo­stęp­nił cokol­wiek z dostę­pem do inter­ne­tu i przeglądarką.
 • Wsparcie dla Hibernate 5.1
 • Poszerzone wspar­cie do tagów i gałę­zi na ser­we­rze Teamwork (ser­wer zarzą­dza­ją­cy commitami).

Tak więc VP sta­je się coraz lep­szym narzę­dziem i śro­do­wi­skiem pra­cy. Wyeliminowanie koniecz­no­ści pra­cy z pakie­ta­mi biu­ro­wy­mi dało mi tyle, że pra­co­chłon­ność zwią­za­na z two­rze­niem doku­men­ta­cji spa­da o rząd wiel­ko­ści, w zasa­dzie nie bio­rę jej od dłuż­sze­go cza­su pod uwa­gę w kal­ku­la­cjach pra­co­chłon­no­ści nad projektem.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.