bannerIT-FUTURE-EXPO2018

Relacja – VI edycji IT Future Expo

VI edy­cja już za nami!

19 i 20 wrze­śnia odby­ła się VI edy­cja dorocz­ne­go spo­tka­nia eli­ty pol­skie­go IT, poświę­co­na tech­no­lo­giom dla biz­ne­su. Mieliśmy oka­zję dowie­dzieć się, co napę­dza bran­żę IT. Poznaliśmy aktu­al­ne tren­dy w roz­wo­ju tech­no­lo­gii dla przed­się­biorstw. Podczas wyda­rze­nia uczest­ni­cy wymie­nia­li się doświad­cze­niem, prak­ty­ka­mi, a tak­że pozy­ski­wa­li nowych Partnerów Biznesowych.

Targi odwie­dzi­ło sze­ro­kie gre­mium spe­cja­li­stów i eks­per­tów z sze­ro­ko poję­tej bran­ży IT. Wyselekcjonowane gro­no lide­rów IT oraz istot­nych gości bran­żo­wych, przy­czy­ni­ło się do stwo­rze­nia ide­al­nej atmos­fe­ry networ­kin­go­wej oraz wymia­ny mery­to­rycz­nej i trud­no dostęp­nej wie­dzy. Podczas tego­rocz­nej edy­cji, jak i w ubie­głym roku, poja­wi­li się tak­że uczest­ni­cy z zagra­ni­cy, któ­rzy aktyw­nie uczest­ni­czy­li w wyda­rze­niu. IT Future Expo jest impre­zą mię­dzy­na­ro­do­wą, co raz bar­dziej roz­po­zna­wal­ną i cenio­ną rów­nież na ryn­kach zagranicznych.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z rela­cją video: https://​www​.face​bo​ok​.com/​i​t​f​u​t​u​r​e​e​x​p​o​/​v​i​d​e​o​s​/​3​5​6​5​6​2​7​5​8​4​1​5​5​69/

19 wrze­śnia 2018 roku, inau­gu­ra­cją tar­gów była Gala IT Future Awards, któ­ra wyło­ni­ła naj­lep­sze roz­wią­za­nia i usłu­gi IT w Polsce. Podczas wyda­rze­nia zosta­li wyło­nie­ni Liderzy IT 2018 spo­śród 14 kate­go­rii konkursowych.

Niezmiernie miło jest nam przed­sta­wić tego­rocz­nych Liderów:

 • Bi-Pro Consulting z pro­duk­tem CONTROL w kate­go­rii BI Trends
 • Enova365 z pro­duk­tem enova365 Workflow DMS w kate­go­rii BPM Leader
 • Politechnika Gdańska z pro­duk­tem Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy ? Most Wiedzy w kate­go­rii Cloud Computing
 • Hyperbook z pro­duk­cją sper­so­na­li­zo­wa­nych lap­to­pów w kate­go­rii Computer & Equipment Technology
 • CORNING z pro­duk­tem EDGE8 w kate­go­rii Data Center Leader
 • edro­ne z pro­duk­tem edro­ne- pierw­szym eCRM dla e‑commerce w kate­go­rii E‑commerce Innovation
 • Impaq z pro­duk­tem AntiFraud Hub w kate­go­rii Industry Dedicated IT Solutions
 • Vertiv z pro­duk­tem Vertiv SmartCabinet w kate­go­rii Infastructure Innovation
 • Softwizard z pro­duk­tem ven​do​ria​.pl w kate­go­rii Innovative IT Startup
 • Leaware z pro­duk­tem Fair Tools w kate­go­rii Innowacja Roku 2018
 • GRC Solutions z pro­duk­tem smartGRC w kate­go­rii IT Security
 • Content Networks z pro­duk­tem ADScreen sys­tem Digital Signage w kate­go­rii IT Services Leader
 • Exaco z dedy­ko­wa­ną apli­ka­cją mobil­ną Mój Carrefour w kate­go­rii Mobile Trends
 • ELO Digital Office z pro­duk­tem ELO ECM Suite 10 w kate­go­rii Workflow Management

Jak co roku, klu­czo­wym punk­tem mery­to­rycz­nym pod­czas Gali IT Future Awards była Debata Liderów Branżowych ? Czy nasze dane rze­czy­wi­ście są bez­piecz­niej­sze i lepiej chro­nio­ne? W deba­cie wzię­ło udział 6 Panelistów. Moderatorem była Pani Mecenas Agnieszka Mencel z kan­ce­la­rii Linklaters. Pozostałymi człon­ka­mi byli: Pan Grzegorz Długajczyk z ING Banku Śląskiego, Pan Damian Klimas z Uniwersytetu Wrocławskiego, Pan Adrian Kapczyński z PTI, Pan Piotr Kubiak z fir­my A plus C, Pan Krzysztof Grabczak z fir­my Oracle.

Po wni­kli­wej dys­ku­sji odbył się ban­kiet, w trak­cie któ­re­go Goście mie­li czas na zacie­śnie­nie rela­cji biz­ne­so­wych i chwi­lę relaksu.

Wieczór został wzbo­ga­co­ny o część arty­stycz­ną. W tym roku, swym pięk­nym gło­sem ocza­ro­wa­ła widow­nię Asteya Dec. Wokalistka wpro­wa­dzi­ła uczest­ni­ków w przy­jem­ny nastrój i choć na chwi­lę zmniej­szy­ła napię­cie, któ­re towa­rzy­szy­ło w ocze­ki­wa­niu na wyni­ki kon­kur­su Liderzy IT 2018.

Już teraz zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z video rela­cją z gali: https://​www​.face​bo​ok​.com/​i​t​f​u​t​u​r​e​e​x​p​o​/​v​i​d​e​o​s​/​3​1​3​9​3​0​7​8​9​1​8​6​5​60/

Podczas Targów gości­li­śmy zarów­no fir­my pol­skie, jak i zagra­nicz­ne. Uczestnicy mogli zdo­być cen­ne infor­ma­cje m.in. z zakre­su bez­pie­czeń­stwa, BIG Data, Data Center, czy zło­żo­nych pro­ce­sów biz­ne­so­wych. Specjaliści dzie­li­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi, chęt­nie udzie­la­li porad i odpo­wia­da­li na pyta­nia mery­to­rycz­ne. Nie zabra­kło rów­nież case stu­dy, któ­rych z zacie­ka­wie­niem i peł­ną kon­cen­tra­cją słu­cha­li uczestnicy.

W trak­cie tego­rocz­nej edy­cji nie zabra­kło stre­fy 3D, gdzie mogli­śmy podzi­wiać nie tyl­ko tech­no­lo­gie dru­ka­rek 3D, ale rów­nież prze­nieść się w Świat Wirtualnej Rzeczywistości. Gościem Specjalnym even­tu był zna­ny Redaktor Spider?s Web ? Przemysław Pająk, któ­ry opo­wie­dział o tym co obec­nie wie o nas Facebook i Google oraz o tym czy to rze­czy­wi­ście koniec pry­wat­no­ści na świecie.

Wydarzenie odby­ło się pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a tak­że Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Sponsorem Strategicznym tar­gów była fir­ma Canon, któ­ra przy­go­to­wa­ła zja­wi­sko­we sto­isko wysta­wien­ni­cze, gdzie klien­ci mogli przy kawie poroz­ma­wiać o nowych tech­no­lo­giach i poten­cjal­nej współ­pra­cy. Oprócz atrak­cji na sto­isku, Canon przy­go­to­wał inte­re­su­ją­cą pre­lek­cję nt. auto­ma­ty­za­cji, sztucz­nej inte­li­gen­cji oraz IoT, czy­li co raz czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­nych tech­no­lo­gii w pra­cy biurowej.

Wydarzeniem wio­dą­cym pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym był nie­wąt­pli­wie IT Future Congress Nie zabra­kło pre­lek­cji z zakre­su bez­pie­czeń­stwa IT, data cen­ter, mobi­le, BPM, czy Workflow. Pan Janusz Żmudziński PTI roz­po­czął wykład inau­gu­ra­cyj­ny i przy­kuł uwa­gę słu­cha­czy pre­lek­cją o Trendach i przy­szło­ści cyber­bez­pie­czeń­stwa. Bardzo dobrze oce­nio­ną pre­lek­cją wśród uczest­ni­ków był wykład Pana Sebastiana Starzyńskiego z ABR SESTA, któ­ry opo­wie­dział o tym, jak wkrót­ce klien­ci zaczną uży­wać oso­bi­stych asy­sten­tów opar­tych na sztucz­nej inte­li­gen­cji, któ­rych jed­nym z zadań będzie oce­na ofert firm. Najbardziej klu­czo­wym punk­tem kon­gre­su była Debata współ­or­ga­ni­zo­wa­na z Ministerstwem Cyfryzacji ?Co zro­bić, aby Polska dołą­czy­ła do gro­na naj­bar­dziej cyfro­wych państw na świe­cie?? Wśród Panelistów gości­li­śmy Sekretarza Stanu Ministerstwa Cyfryzacji Pana Karola Okońskiego, Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Pana Rafała Sukiennika. Ponadto udział brał rów­nież Członek Zarządu Play Pan Jacek Niewęgłowski, Prezes Banku Pocztowego S.A. Pan Sławomir Zawadzki, a tak­że Prezes Zarządu PTI ? Pan Borys Stokalski. Nie zabra­kło rów­nież przed­sta­wi­cie­la Urzędy Marszałkowskiego Pana Krzysztofa Mączewskiego, Pana Jerzego Kalinowskiego z KPMG, a tak­że Pana Przemysława Jabłońskiego z fir­my Canon. Uczestnikom odpo­wie­dzia­no m.in. na poniż­sze pytania:

 • Jak bar­dzo cyfro­wa jest Polska dzisiaj?
 • Czego może­my się nauczyć od glo­bal­nych lide­rów cyfryzacji?
 • Jakie są głów­ne barie­ry dla cyfry­za­cji nasze­go kraju?
 • W jaki spo­sób moż­na usu­nąć te barie­ry w Polsce?
 • Co zro­bić, aby Polska dołą­czy­ła do naj­bar­dziej cyfro­wych państw na świe­cie? Jakie powin­ny być nasze prio­ry­te­ty w per­spek­ty­wie naj­bliż­szych 3 lat?

Wszechstronne spek­trum zagad­nień poru­szo­nych pod­czas kon­gre­su, przy­cią­gnę­ło bar­dzo licz­ne gro­no odpo­wied­nio star­ge­to­wa­nych odbior­ców. Jednocześnie każ­dy słu­chacz odna­lazł w pro­gra­mie inte­re­su­ją­ce tema­ty wystąpień.

W tym roku rów­nież stwo­rzo­ny został eks­perc­ki punkt praw­ny ? IT Law Point, w któ­rym Przedstawiciele Kancelarii Szostek_Bar&Partnerzy udzie­la­li bez­płat­nych porad praw­nych dla firm. Punkt IT Consulting Point pro­wa­dził eks­pert Jarosław Żeliński.

Wśród stref spe­cjal­nych zna­la­zła się rów­nież stre­fa dro­nów zaaran­żo­wa­na przez AirDron, a tak­że stre­fa CryptoExpo, gdzie moż­na było m.in. zapo­znać się z tech­no­lo­gia­mi doty­czą­cy­mi block­cha­in oraz kryptowalut.

Uczestnicy wyda­rze­nia mogli sko­rzy­stać z bez­płat­nych masa­ży w stre­fie chil­lo­ut, któ­rej w tym roku Partnerem został feel it.

Podczas tego­rocz­nej edy­cji, tar­gi odwie­dzi­li: Dyrektorzy IT, IT Managerowie, oso­by odpo­wie­dzial­ne za bez­pie­czeń­stwo, Reprezentanci firm, a tak­że Członkowie Zarządu! Wśród uczest­ni­ków zna­leź­li się przed­sta­wi­cie­le z wie­lu branż:

 • Administracji Publicznej
 • Energii & Surowców
 • Finansów
 • FMCG & Retail
 • Motoryzacji
 • Nauki i Edukacji
 • Przemysłu i Produkcji
 • Telekomunikacji
 • Transportu

Taki dobór gru­py doce­lo­wej spra­wił, iż łatwiej było nawią­zy­wać rela­cje biz­ne­so­we Wystawcom. A poni­żej kil­ka opinii:

 • Bardzo dzię­ku­je­my za współ­pra­cę i świet­nie logi­stycz­nie zor­ga­ni­zo­wa­ny event ?
  Uczestnictwo w IT Future Expo to dla nas każ­de­go roku waż­ne wyda­rze­nie, mamy nadzie­ję, że do zoba­cze­nia za rok! ?

Soneta Sp. z o.o.

 • Nawiązaliśmy kil­ka bar­dzo cie­ka­wych rela­cji biz­ne­so­wych i liczy­my na bar­dzo owoc­ną współ­pra­cę w przyszłości. 

Oracle

 • Tutaj moż­na spo­tkać naszych doce­lo­wych klien­tów, gru­py biz­ne­so­we w naszym krę­gu zain­te­re­so­wań, gdzie wyra­bia­ją się kon­tak­ty biz­ne­so­we, jak i rów­nież przy­szła współ­pra­ca w opar­ciu o nasze roz­wią­za­nia, któ­re może­my dostar­czyć klientom. 

Enteo

 • IT Future Expo jest to jed­na z nie­wie­lu imprez w Polsce, któ­ra gro­ma­dzi rze­czy­wi­ście fachow­ców ze świa­ta IT, któ­rzy roz­ma­wia­ją na naj­waż­niej­sze tema­ty, któ­re obec­nie dzie­ją się w IT. 

Canon Polska

 • To nie jest nasz pierw­szy event na sta­dio­nie Narodowym. Zawsze, gdy tutaj się poja­wia­my, tych kon­tak­tów jest dość dużo. 

Oktawave

 • Mieliśmy kil­ka faj­nych roz­mów biz­ne­so­wych. Myślę, że z naszej per­spek­ty­wy bar­dzo uda­ne targi. 

Exaco

W imie­niu Organizatora – Wszystkim Wystawcom oraz zwy­cięz­com Konkursu życzy­my samych suk­ce­sów w dal­szej pra­cy i dosko­na­le­niu swo­ich roz­wią­zań, a Sponsorom i Patronom Medialnym dzię­ku­je­my za wspar­cie impre­zy! Dziękujemy za przy­by­cie oraz aktyw­ne uczest­nic­two wszyst­kim Zwiedzającym i Słuchaczom. Zapraszamy już za rok!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany

Komentuj i zadawaj pytania autorowi.

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.