Jak poda­je pro­du­cent, od pew­ne­go mamy nowe narzę­dzie: Free Visual Paradigm Online: Visual Paradigm Express:

Finding a Free onli­ne dra­wing software?Visual Paradigm Online (VP Online) Express Edition is a FREE onli­ne dra­wing softwa­re deve­lo­ped for the com­mu­ni­ty. Draw free dia­grams with an easy-to-use onli­ne dra­wing tool witho­ut water­mar­king and limi­ta­tions such as, num­ber of dia­grams, size of pro­ject file and etc. You own the dia­grams you cre­ated for per­so­nal and non-com­mer­cial pur­po­ses. (Source: Free Visual Paradigm Online). 

Generalnie, zgod­ne z licen­cją, moż­na – do celów nie­ko­mer­cyj­nych – korzy­stać z tego narzędzia.

Regularnie jestem pyta­ny o to, czy są jakieś dobre i dar­mo­we narzę­dzia i zawsze odpo­wia­dam: do komer­cyj­nych pro­jek­tów reko­men­du­ję komer­cyj­ne, wspar­te sup­por­tem wer­sje opro­gra­mo­wa­nia CASE. Do ćwi­czeń i nauki ich wer­sje dar­mo­we (licen­cje com­mu­ni­ty lub podob­ne). Taką wła­śnie wer­sję udo­stęp­nia, i to on-line, Visual Paradigm.

Tu link do narzędzia:

Free Community Visual Paradigm ON-LINE

Vsual-Paradigm uczy­nił jed­nak kolej­ny krok: Każdy kto ma swo­ją lokal­ną komer­cyj­ną wer­sję opro­gra­mo­wa­nia i wyku­pio­ny ser­wer w chmu­rze, może wpleść oso­bę mają­ca kon­to Express, do swo­je­go zespo­łu i dać jej moż­li­wość inte­rak­tyw­ne­go uczest­ni­cze­nia w two­rze­niu pod­sta­wo­wych dia­gra­mów. To ogrom­ny krok do przo­du w tego typu pro­jek­tach. Pozwala pro­wa­dzić zarów­no zdal­ne szko­le­nia i warsz­ta­ty jak i anga­żo­wać zaawan­so­wa­nych klien­tów. Do tej pory klient jako dostaw­ca mate­ria­łów do ana­li­zy, musiał te mate­ria­ły przy­go­to­wać sam i prze­ka­zać mi np. plik pdf z tym co przy­go­to­wał. Teraz może wszel­kie robo­cze sche­ma­ty blo­ko­we przy­go­to­wać on-line w spo­sób widocz­ny dla mnie natych­miast w spo­sób pozwa­la­ją­cy mi od razy zgła­szać uwa­gi do tego materiału.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.