26 Listopada zosta­ła opu­bli­ko­wa­na wer­sja 15.2 pakie­tu CASE Visual-Paradigm (VP) ofe­ro­wa­ne­go przez fir­mę o tej samej nazwie. (źr.: What’s New in Visual Paradigm?).

Numer wer­sji zmie­nił się po prze­cin­ku” więc rewo­lu­cji nie ma ale poja­wi­ły się rozszerzenia:

  1. Business Process Reengineering Canvas – sza­blon dla pro­jek­tów rein­ży­nie­rii pro­ce­sów. Szablony pro­jek­to­we w VP to kom­plet­ne zesta­wy pro­ce­sów biz­ne­so­wych, meto­dy­ki, wzo­ry doku­men­tów. Co praw­da uży­wa­ne są rzad­ko ale każ­dy ele­ment sza­blo­nu może być wyko­rzy­sta­ny samo­dziel­nie wedle uzna­nia użyt­kow­ni­ka, dla­te­go te sza­blo­ny speł­nia­ją rolę stan­da­ry­za­cji pra­cy (co poma­ga i to bardzo).
  2. Rozszerzona sza­blo­ny dla meto­dy­ki SCRUM, zwo­len­ni­cy tej meto­dy­ki znaj­dą wie­le pomoc­nych opcji.
  3. Poszerzono sza­blo­ny dla meto­dyk two­rze­nia Architektury Korporacyjnej opar­tych o TOGAF.
  4. Wireflow Diagram – A wire­fra­me-based flow­chart – poja­wi­ły się kolej­ne roz­sze­rze­nia dla funk­cji pro­jek­to­wa­nia i pre­zen­to­wa­nia makiet ekra­nów i ani­mo­wa­nych scenariuszy.
  5. UX Prototyping tool – nowe narzę­dzie do pro­to­ty­po­wa­nia sza­ty gra­ficz­nej i inte­rak­cji apli­ka­cji webowych.
  6. Bi-Directional ERD syn­chro­ni­za­tion – roz­sze­rzo­no wspar­cie dla pro­jek­tan­tów rela­cyj­nych baz danych.
  7. Enhanced SysML 1.5 sup­port – posze­rzo­ne i zak­tu­ali­zo­wa­ne wspar­cie dla SysML.
  8. Poszerzone wspar­cie dla pro­jek­to­wa­nia API i zesta­wów webserwisów.
  9. Process Map Designer – posze­rzo­ne wspar­cie dla pro­jek­to­wa­nia map pro­ce­sów wyso­kie­go poziomu.
  10. Wiele nowych sza­blo­nów dia­gra­mów biz­ne­so­wych i info­gra­fi­ki biznesowej.

Tak więc opro­gra­mo­wa­nie Visual-Paradigm sta­je się peł­nym zesta­wem narzę­dzi dla pro­jek­tów archi­tek­tu­ry biz­ne­so­wej, pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów, w szcze­gól­no­ści infor­ma­tycz­nych. Ogromny nacisk fir­my Visual-Paradigm na jakość for­ma­li­za­cji i jej zgod­ność ze spe­cy­fi­ka­cja­mi OMG czy­ni z tego narzę­dzia dosko­na­łe wspar­cie dla prac nauko­wych bazu­ją­cych na for­ma­li­za­cjach ikonicznych.

Polecam testy pakietu 🙂 …

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.