To ten rzad­ki moment, gdy w zasa­dzie nie mam co napi­sać, bo ktoś zro­bił to za mnie. Od lat zaj­mu­ję się bada­nia­mi w obsza­rze sto­so­wa­nia mode­li jako języ­ka wyra­zu do opi­su tego co zba­da­no i zro­zu­mia­no. Poniżej frag­ment edy­to­ria­la do pisma International Journal on Software and Systems Modeling (SoSyM). Jedno z zada­nych tam pytań, to przed­miot moich badań: 

Concentration on core mode­ling con­structs or ela­bo­ra­te com­fort within UML? 

Pomyślałem, że zwró­cę Waszą uwa­gę na to pismo i samą ini­cja­ty­wę nauko­wą, gdyż rola nie­ma­te­ma­ty­czych” (nie będą­cych wzo­ra­mi) mode­li w nauce nie male­je a moż­li­we, że rośnie na co wła­śnie zwra­ca uwa­gę autor. 

The use of models was wide­ly discus­sed in the softwa­re engi­ne­ering doma­in during the 1980s and 1990s, whe­re a varie­ty of dif­fe­rent mode­ling lan­gu­ages (e.g., Booch?s clo­uds and Rumbaugh?s object models) were adop­ted. Around 1994, the over­lap of com­mon con­cepts across the vario­us mode­ling lan­gu­ages poin­ted to the need for a uni­fi­ca­tion of the dif­fe­rent lan­gu­ages. The ?methods wars?, which were inten­se­ly discus­sed at the OOPSLA con­fe­ren­ces during the 1990s, were final­ly reso­lved into a stan­dar­di­za­tion effort, first cal­led the ?Unified Method? and later leading to the ?Unified Modeling Language? (UML). During this cru­cial period of uni­fi­ca­tion, it beca­me cle­ar that defi­ning such a stan­dard would not be an easy task. A rese­arch com­mu­ni­ty emer­ged that beca­me inte­re­sted in stu­dy­ing models and the UML as a core rese­arch sub­ject area of its own. […]

It is equ­al­ly impor­tant to under­stand what models, deno­ted in expli­cit and pur­po­se­ful mode­ling lan­gu­ages, can do for engi­ne­ers or scien­ti­sts bey­ond pure softwa­re deve­lop­ment. It is time to under­stand how the digi­tal models of infor­ma­tics can be mer­ged with the con­ti­nu­ous cal­cu­lus of con­trol the­ory, the geo­me­tric models of mecha­ni­cal engi­ne­ering, and how to use beha­vio­ral mode­ling with uncer­ta­in­ty, under­spe­ci­fi­ca­tion, variants, and high-con­fi­gu­ra­bi­li­ty of models at run­ti­me. Physical and che­mi­cal laws can be under­sto­od as models of the world, and softwa­re con­trol­ling some part of it needs an inte­gra­ted understanding. 

Source: Models as the sub­ject of rese­arch | SpringerLink

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.