No to mamy kolej­na wer­sję narzę­dzia pra­cy. Używam VP od 2005 roku i nadal nie mam powo­du by zmie­niać narzę­dzie, mimo tego, że od lat na szko­le­niach i u klien­tów, mam do czy­nie­nia chy­ba ze wszyst­kim co świat proponuje ;).

Daleki jestem od opi­sy­wa­nia tu menu tego pakie­tu, jest dość duże (ale nie aż tak by się gubić). Jest kon­tek­sto­we więc nie prze­ra­ża. Kluczową cechą VP, któ­ra trzy­ma mnie przy nim jest to, że w pro­jek­tach nie muszę uży­wać żad­ne­go inne­go narzę­dzia. Od cza­su gdy pakiet zyskał pol­ską kon­tro­le pisow­ni, czy­li od ponad 6 lat, nie uży­wam stan­dar­do­we­go opro­gra­mo­wa­nia biu­ro­we­go to kon­tak­tu z klien­ta­mi i pisa­nia rapor­tów z ana­liz, dzię­ki cze­mu bie­żą­ca aktu­ali­za­cja doku­men­tów dla klien­tów zaj­mu­je minu­ty a nie dni. Nawet pra­ce nauko­we (publi­ka­cje) przy­go­to­wu­ję w tym pakiecie. 

Kilka ciekawostek

Tabele jako narzę­dzie opi­su mode­li w posta­ci zestawień:

Dla każ­de­go kto lubi narzę­dzie Business Model Canvas:

Na warsz­ta­ty z zarzą­dem wystar­czy rzutnik:

Wsparcie w UML dla entu­zja­stów TOGAF:

Wsparcie dla zarzą­dza­nia har­mo­no­gra­mem projektu:

Generator for­mu­la­rzy czy­li jak zbie­rać dane od klien­tów nie robiąc tego mailem:

W doku­men­ta­cji nie raz potrzeb­ne są tabe­le, nie musi­my mieć excela…:

Visual Paradigm is ple­ased to anno­un­ce ver­sion – New featu­res: TOGAF ADM sup­port with ArchiMate 3, pro­ject mana­ge­ment guide-thro­ugh pro­cess, agi­le scrum pro­cess with sto­ry estimation.

Source: What’s New in Visual Paradigm?

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.