Kto winien porażki projektu? Zamawiający!

Wstęp Od czasu do czasu jestem proszony o audyty dokumentacji projektów. Ma to miejsce, albo gdy jestem angażowany do projektu będącego kolejnym podejściem do wdrożenia, albo w sporach, także przedsądowych, między dostawcą oprogramowania i zamawiającym. Bywa, że jest to już etap pisania opinii dla sądu. Tu razem kilka spostrzeżeń z tych analiz. Na marginesie. W sporach przedsądowych i sądowych wynik ekspertyzy absolutnie nie może być "zamówiony", czego niestety często oczekują, nie raz wręcz żądają pod groźbą odmowy zapłaty za tę usługę, zamawiający takie ekspertyzy. Bywa to tym bardziej żenujące, że…

Czytaj dalejKto winien porażki projektu? Zamawiający!

User Story i Story Mapping czyli jak podnieść koszty

Tytułowe User Story i Story Mapping miały (mają) być remedium na problemy z wymaganiami. Czy są nim? Słownik Języka polskiego: rozwiązanie: ?projekt i realizacja założeń architektonicznych, konstrukcyjnych, plastycznych itp.? Innymi słowy rozwiązanie to określone narzędzia pracy. W tym przypadku narzędziem jest aplikacja (oprogramowanie). Nadal popularne wśród developerów user story, jako narzędzie opisu wymagań pokazało swoje wady, lekarstwem na nie ma (miało) być story mapping. Kluczową wadą tego (użytkownik opisuje aplikację) podejścia jest założenie, że użytkownik ma racje (wie czego chce). Problem w tym, że nawet jeżeli użytkownika wie co robi,…

Czytaj dalejUser Story i Story Mapping czyli jak podnieść koszty

Inżynieria oprogramowania z użyciem narzędzia CASE – przykładowy projekt Biblioteka

W dniu 11.12.2020, uda­ło mi się w koń­cu prze­pro­wa­dzić pre­zen­ta­cję on-line. Celem była pre­zen­ta­cja reali­za­cji meto­dy MBSE z narzę­dziem CASE (tu Visual-Paradigm) i jej efek­tów. Adresatem są zarów­no ana­li­ty­cy, archi­tek­ci opro­gra­mo­wa­na jak i deve­lo­per (pro­gra­mi­ści) jako osta­tecz­ny adre­sat doku­men­tu. Podobną pre­zen­ta­cję pro­wa­dzi­łem wcze­śniej na Konferencji beIT 2020. Popularność tych pre­zen­ta­cji spo­wo­do­wa­ła, że całość prze­ro­dzi­ła się w pro­jekt badawczy. 

(wię­cej…)

Czytaj dalejInżynieria oprogramowania z użyciem narzędzia CASE – przykładowy projekt Biblioteka

Amazon Web Services: podstawy korzystania z chmury AWS

W tym roku ukazała się książka, której autorem jest Mark Wilkins: Amazon Web Services: podstawy korzystania z chmury AWS : Książka sprawia wrażenie bardzo technicznej, ale pisana jest jasnym językiem i bogato ilustrowana. Na 464 stronach opisano usługi chmurowe oferowane przez Amazon. Autor na szczęście nie miał ambicji zastąpienia swoją książką oryginalnej dokumentacji, nastawił się (moim zdaniem) na wyjaśnienie mechanizmów działania poszczególnych usług i to właśnie wzbudziło moją sympatię do autora. Jeżeli po książkę sięgną developerzy to pewnie dlatego, że ją po prostu znaleźli w toku zawodowych poszukiwań. Ja polecam…

Czytaj dalejAmazon Web Services: podstawy korzystania z chmury AWS

Przyczyny nieplanowanych kosztów wdrożeń

Zarządzanie ryzykiem to proza życia kierowników projektów. Z jednej strony doświadczony kierownik projektu powinien doskonale radzić sobie z ryzykiem, z drugiej zaś strony praktyka projektów pokazuje, że efekty są niestety słabe bo ok. 90% IT na świecie ma przekrocozne budżety i terminy . Jednym z ciekawszych narzędzi zarządzania ryzykiem jest mało popularny tak zwany stożek niepewności. Ogólna zasada planowania mówi, że im bardziej w przyszłość wybiegają prognozy tym bardziej są one niepewne. Jest nie tylko intuicyjne ale i udowodnione matematycznie. Stożek niepewności to wykres pokazujący związek pomiędzy kosztami projektu a…

Czytaj dalejPrzyczyny nieplanowanych kosztów wdrożeń

Dokument jako nośnik danych i metoda zarządzania danymi – agregat doskonały [preprint]

Profil UML i meta-model typów dokumentów jako system organizacji danych. Dokument jako kontekstowa struktura informacyjna.  Streszczenie: Opisano sprawdzona w praktyce metodę składowania danych zorganizowanych w dokumenty. Opisana metoda nie ma wad relacyjnego modelu organizacji danych, jakim jest utrata kontekstu danych i komplikacje wywołane brakiem redundancji danych. W pracy tej przedstawiono metodę organizacji danych w dokumenty jako sklasyfikowane agregaty, metodę ich klasyfikacji oraz metamodel ich budowy. Opisany metamodel zakłada, że dokumenty jako struktury danych to zwarte agregaty, klasyfikowane jako opisy obiektów (object) lub wydarzeń (events) co nadaje im zawsze określony i jednoznaczny kontekst. Opisano także metodę projektowania dokumentów jako agregatów kontekstowych, co pozwala zniwelować wskazane wady modelu relacyjnego oraz zagwarantować skuteczność zarządzania informacją. Dodatkowo opisany…

Czytaj dalejDokument jako nośnik danych i metoda zarządzania danymi – agregat doskonały [preprint]

Dokument i jego struktura jako metoda zarządzania danymi

[toc]

Wprowadzenie

Bardzo wie­le pro­ble­mów w toku wdro­żeń IT rodzą wadli­wie zapro­jek­to­wa­ne struk­tu­ry doku­men­tów. Dotyczy to w szcze­gól­no­ści zarzą­dza­nia dostę­pem do tre­ści, a patrząc sze­rzej: do infor­ma­cji. Ostatnie lata to mię­dzy inny­mi pro­ble­my urzę­dów z udzie­la­niem dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej, od dwóch lat dodat­ko­wo pro­ble­my stwa­rza RODO. Źródłem pro­ble­mów jest treść doku­men­tów, rozu­mia­na jako pyta­nie: Czy te infor­ma­cje muszą być zawar­te w tym doku­men­cie”. Najpierw opi­szę mecha­nizm powsta­wa­nia przy­czyn pro­ble­mów i spo­sób ich roz­wią­za­nia. W pod­su­mo­wa­niu wska­żę jak i gdzie sobie z tym radzić. 

(wię­cej…)

Czytaj dalejDokument i jego struktura jako metoda zarządzania danymi

Projekt aplikacji – przykład

Wstęp

Napisałem o orien­ta­cji na doku­men­ty w toku analiz:

Często jestem i ja pyta­ny o to ??Jak wyja­śnić zło­żo­ne roz­wią­za­nie tech­nicz­ne inte­re­sa­riu­szom nie­tech­nicz­nym?? Jak wie­lu mi podob­nych odpo­wia­dam: roz­ma­wiaj doku­men­ta­mi. Sponsor pro­jek­tu, przy­szli użyt­kow­ni­cy, postrze­ga­ją swo­ją pra­cę poprzez doku­men­ty: ich treść i układ. (Wymagania na for­mu­la­rze czy­li dia­gra­my struk­tur zło­żo­nych i XML)

Dzisiaj pój­dzie­my dalej, omó­wi­my to gdzie i jak zacho­wać tę infor­ma­cję. Posłużę się pro­stym przy­kła­dem przy­chod­ni wete­ry­na­ryj­nej. Artykuł będzie opi­sem meto­dy podej­ścia do ana­li­zy zorien­to­wa­nej na pro­ce­sy i dokumenty. 

Tekst ma dwie czę­ści: pierw­sza jest opi­sem dro­gi jaka pro­wa­dzi nas do zde­fi­nio­wa­nia tego jakie doku­men­ty, jaką mają (mieć) zawar­tość i struk­tu­rę. Praktycznie jest to opis ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia. Druga – krót­ka – to przy­kła­do­wa archi­tek­tu­ra logi­ki reali­za­cji apli­ka­cji, poka­zu­ją­ca miej­sce doku­men­to­wej bazy danych w archi­tek­tu­rze i pro­jek­cie, czy­li tak­że projektowanie. 

Celem tego wpi­su jest poka­za­nie czym może być ana­li­za oraz jej pro­dukt jakim jest Techniczny Projekt Oprogramowania.

(wię­cej…)

Czytaj dalejProjekt aplikacji – przykład
Read more about the article Agentowe metody analizy i modelowania
Industry 4.0 concept, smart factory with icon flow automation and data exchange in manufacturing technologies.

Agentowe metody analizy i modelowania

Streszczenie: W arty­ku­le opi­sa­no zasto­so­wa­nie obiek­to­wych metod mode­lo­wa­nia i nota­cji UML do opi­su sys­te­mów agen­to­wo-zorien­to­wa­nych. Pokazano, że sys­te­my agen­to­we róż­nią się od obiek­to­wych zało­że­niem, że sys­tem o agen­to­wej archi­tek­tu­rze zakła­da auto­no­micz­ność obiek­tów, sta­no­wią­cych kom­po­nen­ty z jakich sys­tem jest zbu­do­wa­ny. W typo­wych obiek­to­wych archi­tek­tu­rach obiek­ty nie są auto­no­micz­ne, sekwen­cje ich współ­pra­cy są z góry usta­lo­ne. System agen­to­wo-zorien­to­wa­ny zakła­da, że reak­cja sys­te­mu jest two­rzo­na dyna­micz­nie jako efekt zacho­wa­nia kom­po­nen­tów jaki­mi są auto­no­micz­ne agen­ty. Zdaniem auto­ra sys­te­my agen­to­we od obiek­to­wych róż­ni tyl­ko to zało­że­nie. Warto jed­nak zwró­cić uwa­ga na to, że tak zwa­ne «sys­te­my uczą­ce się» to raczej sys­te­my agentowo-zorientowane. 

(wię­cej…)

Czytaj dalejAgentowe metody analizy i modelowania
Read more about the article System Analizy Strukturalnej
(źr. Facebook, International Institute of Business Analysis)

System Analizy Strukturalnej

Structured System Analysis tools & techniques by Chris Gane and Trish Sarson Dzisiaj nieco archeologii. Właśnie upolowałem książkę jak poniżej : Jednym z powodów był niedawny artykuł (Diagram Przepływu Danych...) na temat diagramów DFD i zobrazowaniu kluczowych funkcjonalności systemów. Książka napisana w 1977 roku, ja mam wydanie z 1989-go (!). Nie raz tu pisałem, że w branży IT jest źle, nadal: "The Standish Group report 83.9% of IT projects partially or completely fail" (83%9 projektów IT to porażki). Ale ciekawsze jest to, że tak jest od początku tej branży do…

Czytaj dalejSystem Analizy Strukturalnej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania