Wstęp

Dzisiaj nie­co o czym innym, ale nie aż tak innym :). Po raz kolej­ny odkry­wam, że od lat pisze prozą ;). 

Nie raz publi­ko­wa­łem tu róż­ne rodza­je dia­gra­mów przy­pad­ków uży­cia, któ­re opi­su­ją opro­gra­mo­wa­nie, ale tym razem «akto­rem» nie jest ani czło­wiek ani inna apli­ka­cja, dzi­siaj akto­rem jest urzą­dze­nie elek­tro­me­cha­nicz­ne. Otóż od cza­su do cza­su mie­wam pro­jek­ty gdzie «akto­rem» jest żela­stwo”. Najczęściej są to pro­jek­ty zwią­za­ne z zaawan­so­wa­ny­mi sys­te­ma­mi ste­ro­wa­nia pro­duk­cją, jed­nak to nie jedy­ne takie miejsce. 

Coraz czę­ściej czy­ta­my o Internecie Rzeczy” (ang. IoT, Internet of Things) a to nic inne­go jak mecha­tro­ni­ka, a czym jest mecha­tro­ni­ka? Jedna z uczel­ni ame­ry­kań­skich (przy­pad­kiem wysko­czy­ła jako na począt­ku listy w google) poda­je na swo­jej stronie:

Mechatronics is a mul­ti­di­sci­pli­na­ry field that com­bi­nes seve­ral types of engineering?electrical, com­pu­ter, and mechanical?and refers to the skill sets needed in the con­tem­po­ra­ry, advan­ced auto­ma­ted manu­fac­tu­ring indu­stry. At the inter­sec­tion of mecha­nics, elec­tro­nics, and com­pu­ting, mecha­tro­nics spe­cia­li­sts cre­ate sim­pler, smar­ter sys­tems. Mechatronics is an essen­tial foun­da­tion for the expec­ted growth in auto­ma­tion and manufacturing.Mechatronics is an indu­stry buz­zword syno­ny­mo­us with robo­tics and elec­tro­me­cha­ni­cal engi­ne­ering. Robotics, con­trol sys­tems, and elec­tro-mecha­ni­cal sys­tems fall under mecha­tro­nics. (What is Mechatronics? | Michigan Technological University)

W uprosz­cze­niu jest to inter­dy­scy­pli­nar­na dzia­łal­ność, któ­ra łączy kil­ka rodza­jów inży­nie­rii: elek­trycz­nej, kom­pu­te­ro­wej i mecha­nicz­nej. W tym obsza­rze powsta­ją prost­sze, inte­li­gent­niej­sze sys­te­my, gdyż wie­le urzą­dzeń mecha­nicz­nych moż­na zastą­pić prost­szy­mi kon­struk­cyj­nie pod­sys­te­ma­mi kom­pu­te­ro­wy­mi (kom­pu­ter to pro­ce­sor, pamięć i pro­gram wraz z inter­fej­sa­mi, auto­rzy z obsza­ru filo­zo­fii infor­ma­ty­ki uży­wa­ją okre­śle­nia: kom­pu­ter jako uni­wer­sal­ny mecha­nizm ). Mechatronika to jed­nak ostat­nio głów­nie mod­ne hasło bran­żo­we (ang. buz­zword), będą­ce syno­ni­mem robo­ty­ki i inży­nie­rii elektromechanicznej.

(źr. What is Mechatronics? | Michigan Technological University)

Wielu auto­rów publi­ku­ją­cych w obsza­rze mecha­tro­ni­ki pisze we wstę­pach i stresz­cze­niach: Systemy mecha­tro­nicz­ne cha­rak­te­ry­zu­ją się syner­gicz­ną inte­rak­cją mię­dzy ich ele­men­ta­mi pocho­dzą­cy­mi z róż­nych dzie­dzin tech­no­lo­gii. Te inte­rak­cje umoż­li­wia­ją sys­te­mo­wi osią­gnię­cie więk­szej licz­by funk­cji niż suma funk­cji cechy jego skład­ni­ków roz­pa­try­wa­ne nie­za­leż­nie. Interdyscyplinarność mecha­tro­ni­ki moż­na przed­sta­wić tak:

Autor powyż­sze­go tak poka­zu­je róż­ni­cę pomię­dzy tra­dy­cyj­nym a mecha­tro­nicz­nym podej­ście do projektowania:

Tradycyjne meto­dy pro­jek­to­wa­nia są już nie­wy­star­cza­ją­ce. Dlatego coraz wię­cej inży­nie­rów korzy­sta z roz­sze­rze­nia języ­ka UML do celów sze­rzej rozu­mia­nej inży­nie­rii, jakim jest język SysML , .

Ogólnie cykl wytwa­rza­nia urzą­dzeń mecha­tro­nicz­nych jest opi­sy­wa­ny np. tak :

V‑Model – model wytwa­rza­nia systemu

Jak widać, cały cykl pro­jek­to­wy jest pro­ce­sem interdyscyplinarnym. 

Mechatronika i nota­cja SysML ma swo­je począt­ki w latach 90-tych. Modele w tej nota­cji powsta­wa­ły już w fir­mie Boeing . Od tam­tej pory powsta­ło wie­le publi­ka­cji na ten temat, w tym tak­że opi­sy dobrych prak­tyk jaki­mi są wzor­ce pro­jek­to­we . Można spo­tkać coraz czę­ściej publi­ka­cje na temat sto­so­wa­nia metod pro­jek­to­wa­nia opar­tych na SysML .

Moim celem było tu zwró­ce­nie uwa­gi na tę w sumie nową dzie­dzi­nę inży­nie­rii, waż­ne by nie utoż­sa­miać jej jedy­nie z robo­ty­ką, bo było by to ogrom­ne uprosz­cze­nie, co mam nadzie­ję poka­za­łem powyż­szy­mi przy­kła­da­mi. Po dru­gie rosną­ca zło­żo­ność pro­duk­tów zmu­sza do sto­so­wa­nia metod ogra­ni­cza­ją­cych licz­bę ana­li­zo­wa­nych deta­li na wcze­snych eta­pach opra­co­wa­nia pro­duk­tów i pro­jek­to­wa­nia .

Prosty przykład

Na zakoń­cze­nie, pro­sty dia­gram opi­su­ją­cy pralkę: 

Schemat blo­ko­wy pral­ki, nota­cja SysML.

Na powyż­szym dia­gra­mie poka­za­no sche­mat blo­ko­wy hipo­te­tycz­nej pral­ki, ze wska­za­niem, któ­re jej ele­men­ty będą reali­zo­wa­ne przez kom­po­nent będą­cy kom­pu­te­rem. Można sobie wyobra­zić, że pro­gra­ma­tor mecha­nicz­ny zastą­pio­no kom­pu­te­rem (jest to już dość powszech­ne). Ale moż­na też sobie wyobra­zić, że pral­ka sama komu­ni­ku­je nam stan pra­cy, kolej­ne fazy pra­nia i ewen­tu­al­nie pro­si o reak­cję w przy­pad­ku nie­stan­dar­do­wej sytu­acji. Schematy takie powsta­ją, by już na tym eta­pie pro­jek­to­wa­nia moż­li­we było okre­śle­nie wyma­gań na to opro­gra­mo­wa­nie. Zrozumienie dzia­ła­nia cało­ści tego sys­te­mu to klucz do sku­tecz­ne­go pro­jek­to­wa­nia i testo­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia zanim jesz­cze powsta­nie samo urzą­dze­nie. Oczywiście pro­jek­to­wa­nie pral­ki jakie jako takie ma głę­bo­ki sens. 

Warto wie­dzieć i rozu­mieć jak są budo­wa­ne inter­fej­sy pomię­dzy kom­pu­te­rem a mecha­nicz­ny­mi ele­men­ta­mi takie­go sys­te­mu (np. ter­mo­stat): inter­fej­sy dostar­cza­ją pro­du­cen­ci pod­ze­spo­łów, kom­pu­ter widzi” inne urzą­dze­nia jako obsza­ry pamięci. 

SLIM (Systems LIfecycle Management)

Polecam też arty­kuł na temat inte­gra­cji opi­sa­nych wyżej metod i narzę­dzi do mode­lo­wa­nia takich jak nota­cja SysML i pakiet CASE (np. Visual Paradigm, któ­ry posłu­żył mi tu wyko­na­nia modeli):

SLIM (Systems LIfecycle Management) jest śro­do­wi­skiem dla zin­te­gro­wa­nej inży­nie­rii sys­te­mów opar­tej na mode­lach, nota­cji SysML (OMG Systems Modeling Language) i pro­duk­tach PLM (Product Lifecycle Management). Dzięki temu podej­ściu inży­nie­ro­wie zło­żo­nych sys­te­mów mogą opra­co­wy­wać i zarzą­dzać wyso­ko­po­zio­mo­wą archi­tek­tu­rą systemu/produktu w SysML i jed­no­cze­śnie łączyć się, komu­ni­ko­wać i syn­chro­ni­zo­wać ze szcze­gó­ło­wy­mi wyma­ga­nia­mi, czę­ścia­mi (zesta­wie­nia mate­ria­łów i CAD), mode­la­mi symu­la­cyj­ny­mi (MATLAB/Simulink, Mathematica, CAE) i zło­żo­ny­mi struk­tu­ra­mi danych, któ­re są wer­sjo­no­wa­ne i kon­tro­lo­wa­ne w sys­te­mach PLM kla­sy kor­po­ra­cyj­nej (takich jak Teamcenter i Windchill) oraz obiek­to­wych / rela­cyj­nych bazach danych (takich jak MySQL).

(źr.: Enabling MBSE by inte­gra­ting SysML with PLM, CAD/CAE, Databases)

Źródła

Object Management Group. (2017, December 8). Systems Modeling Language (SysML). http://​www​.omg​sy​sml​.org/
Van Noten, J., Gadeyne, K., & Witters, M. (2017). Model-based Systems Engineering of Discrete Production Lines Using SysML: An Experience Report. Procedia CIRP, 60, 157 – 162. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​p​r​o​c​i​r​.​2​0​1​7​.​0​1​.​018
Mhenni, F., Choley, J.-Y., Penas, O., Plateaux, R., & Hammadi, M. (2014). A SysML-based metho­do­lo­gy for mecha­tro­nic sys­tems archi­tec­tu­ral design. Advanced Engineering Informatics, 28(3), 218 – 231. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​a​e​i​.​2​0​1​4​.​0​3​.​006
Isermann, R. (2005). Mechatronic sys­tems: fun­da­men­tals. Springer.
Herrold, J. (2016). System Architecture using SysML – Despite the GAPS! 37.
Steimer, C., Fischer, J., & Aurich, J. C. (2017). Model-based Design Process for the Early Phases of Manufacturing System Planning using SysML. Procedia CIRP, 60, 163 – 168. https://​doi​.org/​1​0​.​1​0​1​6​/​j​.​p​r​o​c​i​r​.​2​0​1​7​.​0​1​.​036
Barbieri, G., Kernschmidt, K., Fantuzzi, C., & Vogel-Heuser, B. (2014). A SysML based design pat­tern for the high-level deve­lop­ment of mecha­tro­nic sys­tems to enhan­ce re-usa­bi­li­ty. IFAC Proceedings Volumes, 47(3), 3431 – 3437. https://​doi​.org/​1​0​.​3​1​8​2​/​2​0​1​4​0​824 – 6‑ZA-1003.00615

Jarosław Żeliński

BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Masz pytania to treści artykułu? Kliknij tu!

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.