15 Maja 2020 odby­ło się cie­ka­we wir­tu­al­ne spo­tka­nie (zapo­wie­dzi). Zarejestrowało sie ponad 1200 osób, ponad poło­wa tej licz­by bra­ła fak­tycz­nie udział. To ozna­cza, że mają sens zapo­wia­da­ne i poru­szo­ne tam tematy. 

O konferencji

Konferencja MAP IT ? Management, Analiza i Produkt w IT zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła przez Hannę Wesołowską z ana­li­za IT. Ogromne ukło­ny dla Eleny Zhukovej, Olgi Springer z Product Vision oraz pozo­sta­łych zna­ko­mi­tych pre­le­gen­tów ? Jarka Łojewskiego z Fundacji Dobra Porażka, Michała Bartyzela oraz Michała Redy i Mateusza Kapicy z Product Vision. Ostatnim refe­ra­tem był mój refe­rat o for­ma­li­zmach w ana­li­zie i projektowaniu.

Zainteresowanie spo­tka­niem prze­szło naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Na kon­fe­ren­cję zapi­sa­ło się ponad 1200 osób. W cią­gu dnia poja­wi­ło się 1086 uni­kal­nych użyt­kow­ni­ków. W szczy­to­wym momen­cie mie­li­śmy nie­mal 800 osób słu­cha­ją­cych na żywo.

Nad tech­nicz­ną stro­ną przy­go­to­wa­nia i prze­bie­gu wyda­rze­nia czu­wał Piotr Król ze stu­dia 306 w Gdyni. Piotr obsłu­gu­je wyda­rze­nia tej ska­li (i więk­sze) w wie­lu bran­żach, m.in. dla mar­ke­tin­gow­ców, tra­de­rów. Podkreślił, że nasze wyda­rze­nie zgro­ma­dzi­ło dużą widow­nię jak na dzia­ła­nia orga­nicz­ne (nie­wspo­ma­ga­ne płat­ny­mi rekla­ma­mi w Internecie), dostrzegł dużą, w porów­na­niu z inny­mi bran­ża­mi, fre­kwen­cję oraz zaan­ga­żo­wa­nie uczestników.

Nie było jesz­cze takie­go wyda­rze­nia łączą­ce­go tema­ty­kę zarzą­dza­nia przed­się­bior­stwem, ana­li­zy biz­ne­so­wej i zarzą­dza­nia pro­duk­tem w IT. Ogromnym suk­ce­sem było nie tyl­ko licz­ne przy­cią­gnię­cie zain­te­re­so­wa­nych. 94% uczest­ni­ków kon­fe­ren­cja bar­dzo przy­pa­dła do gustu ? 40% oso­bom podo­ba­ła się bar­dzo (5 w ska­li na 6) a 54% osób było wręcz zachwy­co­nych (6/6). Znakomite oce­ny otrzy­ma­ła tak­że każ­da z pre­lek­cji! Nie było tam sła­bej, ani nawet śred­niej pre­zen­ta­cji. Uczestnicy doce­ni­li wyso­ki poziom merytoryczny.

Kolejna edy­cja MAP IT pla­no­wa­na jest jesz­cze na 2020. Śledź komu­ni­ka­ty na ana­li­za IT.

O moim referacie

Dla mnie każ­de wystą­pie­nie publicz­ne to nauka i infor­ma­cja zwrot­na z ryn­ku. Publikuję na gorą­co wpi­sa­ne uwa­gi uczest­ni­ków, żeby sobie i Wam poka­zać, że: uwa­żam, że ma sens pra­ca moja i mi podob­nych, ma sens sku­pie­nie się głow­nie na scep­ty­kach bo poka­zu­ją, że pro­blem ist­nie­je i nale­ży go identyfikować. 

Moja pre­zen­ta­cja była: krót­ka (30 minut), nie­co cha­otycz­na, sku­pio­na na jed­nej przy­kła­do­wej doku­men­ta­cji pro­jek­tu, któ­rą uzna­ję za wręcz orto­dok­syj­nie for­mal­ną (kil­ka­na­ście stron, 50% to sche­ma­ty blo­ko­we UML). Skupiłem się na tym, że rynek odbior­ców opro­gra­mo­wa­nia wska­zu­je na źró­dło pro­ble­mu i czym jakie są ocze­ki­wa­nia ryn­ku, tak­że na jego pato­lo­gii. Okrojony czas skut­ko­wał tym, że sku­pi­łem sie nie na tre­ści tej doku­men­ta­cji, a na wska­za­niu tego tego, jakie ryzy­ka pro­jek­tu (inży­nie­ria opro­gra­mo­wa­nia) niwe­lu­je każ­da jej część. Nie był bym sobą, gdy­bym nie iro­ni­zo­wał, to pro­wo­ku­je emo­cje, a emo­cje zmu­sza­ją do nie­sza­blo­no­we­go myślenia.

Znamienne jest to, że chy­ba wszy­scy pre­le­gen­ci uży­wa­li sło­wa pro­dukt” w sto­sun­ku do opro­gra­mo­wa­nia. Byłem chy­ba jedy­nym pre­le­gen­tem pra­cu­ją­cym po stro­nie kupu­ją­ce­go. Dla mnie, jako ana­li­ty­ka i pro­jek­tan­ta, opro­gra­mo­wa­nie jest narzę­dziem, jakie naby­wa orga­ni­za­cja. Oprogramowanie jako pro­dukt, to per­spek­ty­wa dostaw­cy. To jest moim zda­niem to, co róż­ni­ło mój refe­rat od pozo­sta­łych i mam nadzie­ję, że posze­rzy­ło uczest­ni­kom spoj­rze­nie na pro­ble­my tej branży. 

Mój refe­rat miał wie­le pozy­tyw­nych komen­ta­rzy, co moty­wu­je do dal­szej pra­cy, ale były i kry­tycz­ne. Poniżej wła­śnie te uwa­gi do mojej pre­zen­ta­cji i moje wyja­śnie­nia ;), a,bo usprawiedliwienia. 

jak zwykle Pan Jarosław skupia się bardzo na UML, który chyba przez większość agile’owców jest czymś przestarzałym

UML to sfor­ma­li­zo­wa­na meto­da gra­ficz­ne­go doku­men­to­wa­nia wyni­ków ana­liz i pro­jek­tów. Od wie­lu lat UML jest roz­wi­ja­ny, powsta­ją dedy­ko­wa­ne wydaw­nic­twa na temat mode­lo­wa­nia w inży­nie­rii (SySoM), świat wska­zu­je że w bran­ży IT jest poważ­ny pro­blem (tyl­ko ok. 15% pro­jek­tów inży­nie­rii koń­czy się suk­ce­sem). Moją inten­cją jest jed­nak odkry­cie tego co jest przy­czy­ną suk­ce­sów tych 15%… Pojęcie agi­le­’ow­ca nie­ste­ty koja­rzy się z pro­jek­ta­mi reali­zo­wa­ny­mi meto­dą prób i błę­dów i bez żad­nej meto­dy… Niestety to brak metod jest prze­sta­rza­ły”…

widać, że p. Jarosław zatrzymał się na publicu i jest trochę oderwany od rzeczywistości

Nie wiem skąd teza, że for­ma­li­zmy to cecha insty­tu­cji publicz­nych. Wielokrotnie w pre­zen­ta­cji przy­wo­ły­wa­łem doświad­cze­nie z pro­jek­tów dla firm pry­wat­nych, nie mają­cych żad­nych rygo­rów narzu­ca­ją­cych for­ma­lizm… Wiem, że ludzie nie lubią­cy for­ma­li­zmów, czę­sto nie słu­cha­ją nicze­go inne­go niż zgod­ne­go ich poglą­dem.. W tej pre­zen­ta­cji celo­wo w 100% bazo­wa­łem na fak­tach… (sek­tor zwa­ny public to ok. 30% moich klientów).

stereotypy, mnóstwo utrwalonych stereotypów, m.in. programisty-klikacza i inne. 🙁

Tu poja­wia się wie­le nie­po­ro­zu­mień i nie­ste­ty mani­pu­la­cji. W pre­zen­ta­cji celo­wo poświę­ci­łem dedy­ko­wa­ny czas” na rela­cje odbior­cy opro­gra­mo­wa­nia z jego dostaw­cą. Podkreślałem rolę sepa­ra­cji pro­jek­to­wa­nia od wyko­na­nia. Podstawowym powo­dem jest kon­flikt inte­re­su pro­jek­tan­ta i wyko­naw­cy (pierw­szy mak­sy­ma­li­zu­je zakres pro­jek­tu i mini­ma­li­zu­je jego koszt, dru­gi dokład­nie odwrot­nie, bo koszt zama­wia­ją­ce­go to przy­chód dostaw­cy). Trzeba tu sobie jasno powie­dzieć: w pro­jek­cie deve­lo­per nie powi­nien być pro­jek­tan­tem. Jeżeli jakiś pro­gra­mi­sta czu­je w sobie tak­że ducha pro­jek­tan­ta, to może i dobrze, ale nie powi­nien peł­nić obu ról jed­no­cze­śnie w jed­nym i tym samym projekcie. 

Oryginale materiały pokonferencyjne od organizatora

image.png
 • Wiecej cza­su.
 • Za szyb­ko, zbyt chaotycznie
 • wydlu­zyc czas 🙂
 • -
 • Za mało czasu 🙁
 • cie­ka­we podej­ście no i dokumentacja
 • Konkretne przy­kła­dy.
 • cel­nie i dobrze, w opar­ciu o przy­kła­dy, choć tro­chę butnie 😉
 • świet­na pre­zen­ta­cja – zabaw­nie i prze­kor­nie, jak zawsze:)
 • Proszę wydłu­żyć 🙂
 • Dobra pre­zen­ta­cja, ale jak zwy­kle Pan Jarosław sku­pia się bar­dzo na UML, któ­ry chy­ba przez więk­szość agi­le­’ow­ców jest czymś przestarzałym
 • Za krót­ko i za mało. Z chę­cią uczest­ni­czył bym nawet i w tygo­dnio­wym jego wykładzie.
 • Super
 • Pan Jarek może i bez pre­zen­ta­cji – po pro­stu opo­wia­dać o doświadczeniu 😀
 • Duży kon­kret logicz­ny, jest o czym mysleć.
 • Kontrowersyjne, choć bar­dzo praw­dzi­we podej­ście do pro­jek­to­wa­nia sys­te­mu, opi­sy­wa­nia wyma­gań. Szkoda, że nie było pola do dys­ku­sji, z Panem Jarkiem pew­nie moż­na było­by godzi­na­mi dyskutować.
 • kon­kret­nie, z przy­kła­dem i na temat
 • Wydłużyć czas prezentacji
 • całość wystą­pie­nia świetna
 • Jarka się lubi albo nie­na­wi­dzi 🙂 SUPER
 • widać, że p. Jarosław zatrzy­mał się na publi­cu i jest tro­chę ode­rwa­ny od rzeczywistości
 • Mnóstwo mię­sa” i nie owi­ja­nia w bawełnę.
 • Łał. To to na co się cze­ka­ło. Wielkie Podziękowania. Prosimy częściej.
 • Na plus – pre­zen­ta­cja cie­ka­wie popro­wa­dzo­na. UML nie umarł 🙂
 • krót­ko zwie­zle i na temat z praw­dzi­wym przykladem
 • Prezentacja faj­na Szkoda, że po tej pre­zen­ta­cji nie mógł się wypo­wie­dzieć ktoś ze świa­ta zwin­ne­go by zro­bić taką małą kontrę. Albo może nawet taki ring” gdzie mogły by się zetrzeć ze sobą 2 oso­by z tra­dy­cyj­ne­go i zwin­ne­go spo­so­bu wytwa­rza­nia oprogramowania 😉
 • Totalnie inne podej­ście do pro­ble­mu. Inny świat. Lepiej jest poka­zać licz­by niż o nich opo­wia­dać. Po za tym super.
 • Dla mnie nie­co za trud­ne słow­nic­two i za szyb­ko, bo nie zaj­mu­ję się ana­li­zą biz­ne­so­wą, a w IT pra­cu­ję od nie­daw­na. Lubię takie kon­tro­wer­syj­ne i pro­wo­ka­tyw­ne podej­ście, skła­nia­ją­ce do samo­dziel­ne­go myśle­nia, a nie śle­pe­go podą­ża­nia za trendami.
 • Było dokład­nie tak, jak się spo­dzie­wa­łem i jak mia­łem nadzie­ję, że będzie 🙂
 • Plus za kon­kret­ną pre­zen­ta­cję z kon­kret­nym przykładem.
 • ten sar­kazm prze­szka­dza w odbio­rze fak­tów, nie mogłam się sku­pić na treści
 • wię­cej takich wystą­pień i dłuż­sze proszę 🙂
 • Merytorycznie nic do zarzu­ce­nia. Za szyb­ko, z pew­nych ele­men­tów moż­na było zre­zy­gno­wać. Pytanie jaki był cel? Jeśli prze­ko­nać nie­prze­ko­na­nych, to pew­nie się nie udało.
 • Dla mnie może nie­co zbyt aka­de­mic­kie” wystą­pie­nie. Ale znów brak mery­to­rycz­nych uwag. Za sła­ba jestem w te klocki.
 • podo­ba­ło mi się wyja­śnia­nie i tłu­ma­cze­nie wszyst­kie­go po chłop­sku”, tro­chę takiej cię­tej, acz­kol­wiek dow­cip­nej iro­nii któ­ra spra­wia że trze­ba pomy­śleć nad sobą
 • Prezentacja byłą ist­ną wisien­ką na tor­cie pod kątem tema­ty­ki i podej­ścia do spo­so­bu wyko­ny­wa­nia ana­li­zy i two­rze­nia doku­men­ta­cji. Oczywiście ogrom­ny nie­do­syt i przy­dał­by się cały dzień z Panem Jarkiem aby wła­ści­wie poukła­dać sobie w gło­wie wszyst­ko tak jak trze­ba i prze­stać mar­no­wać czas na zbęd­ne dzia­ła­nia i opi­sy w dokumentacji
 • Klasa… Super mery­to­ry­ka, ener­gia, przy­kła­dy, kon­kre­ty, bez­po­śred­niość, no rewe­la­cja. Dużo cie­ka­wiej się mi Pana Jarka słu­cha niż czy­ta 😛 Pozdrawiam Was wszyst­kich ser­decz­nie! Te wszyst­kie powyż­sze uwa­gi to już cze­pial­stwo, bo było serio cudow­nie ^^ DZIĘKUJE!!
 • Dużo przy­dat­nych wnio­sków z doświad­cze­nia, jed­nak nie podo­ba­ła mi się roz­wią­złość pre­lek­cji i zbyt wie­le (choć cie­ka­wych) dygresji
 • To jest hit, jak będę duży chciał­bym być Jarkiem. Konkret zarów­no jeśli cho­dzi o narzę­dzia, jak i podej­ście do produktu.
 • Za mało cza­su dla Jarka – ale pre­zen­ta­cja była na praw­dę świetna…
 • Powinno być wię­cej cza­su zare­zer­wo­wa­ne na taki wykład. Był bar­dzo cie­ka­wy i szko­da, że musiał zostać skró­co­ny. Chętnie wysłu­cha­ła­bym tej pre­zen­ta­cji z więk­szy­mi szczegółami.
 • Trochę za szyb­ko, ale pod­kre­śle­nie waż­nych punk­tów doku­men­ta­cji ana­li­tycz­nej. Podpowiedź zwią­za­na z narzę­dziem do dokumentacji.
 • Tak na prze­kór wszyst­kim, faj­nie pomy­śla­na – bra­kło tro­chę… slajdów!
 • W pre­zen­ta­cji było kil­ka cie­ka­wych momen­tów oraz spo­ro wie­dzy ana­li­tycz­nej, nie­ste­ty nie odpo­wia­da­ła mi for­ma. Pan Jarek za szyb­ko mówił, bar­dzo cha­otycz­nie przez co bar­dzo szyb­ko moż­na było zgu­bić wątek.
 • Trzeźwe spoj­rze­nie na pro­ces wytwór­czy oprogramowania.
 • Za mało cza­su – ta pre­zen­ta­cja powin­na trwać zde­cy­do­wa­nie dłużej
 • n/d
 • Za mało cza­su i za szyb­ko, lepiej było­by godzi­nę – bo bar­dzo cie­ka­we i świet­nie opowiedziane
 • Nie widzia­łam, bar­dzo żałuję!
 • No cóż. Klasa.
 • Po pro­stu WOW. Nic dodac nic ująć 🙂
 • + przy­kła­dy z życia – za mało cza­su na dokład­niej­sze omówienie
 • Zwięzłe i na temat. Lubie bez­po­śred­niość i szcze­rość. W tej pre­zen­ta­cji to bylo. Bardzo na plus
 • Idealne zakoń­cze­nie cie­ka­wej kon­fe­ren­cji, oby takich więcej
 • Fajnie jak­by Jarek zapo­znał odbior­ców z pla­nem wystąpienia.
 • Przydatne informacje,wiedza praktyczna
 • Widać że pro­wa­dzą­cy poświę­cił zde­cy­do­wa­nie mniej cza­su na przy­go­to­wa­nie się, niż inni (do cze­go z resz­tą sam się przy­znał). Dużo śmiesz­nych uwag i być może cen­nych aneg­dot, ale prze­ka­za­nych w spo­sób chaotyczny.
 • Duża wiedz, ale tro­chę bra­ko­wa­ło wpro­wa­dze­nia, przez pierw­szą część nie do koń­ca było wia­do­mo, co pre­lek­cja chce poka­zać, tro­chę chaotyczna.
 • Merytorycznie 6, sam kon­kret i prak­tycz­na wie­dza. Nie tra­fia jed­nak do mnie kom­plet­nie całe show” wokół i robie­nie z sie­bie na siłę kogoś nie­chcia­ne­go w śro­do­wi­sku. Średnia wycho­dzi 3,5, ale jed­nak mery­to­ry­ka jest waż­niej­sza, więc 4 🙂
 • Widziałem 3 min, bez audio, old scho­ol ana­li­za w czy­stej postaci 😉
 • Ten Pan mógł­by opo­wia­dać 3h a nie 30 min i też by się dobrze słuchało.
 • Poglądy Jarka pozo­sta­ją w asy­me­trii do wcze­śniej­szych pre­zen­ta­cji, ale jego cha­ry­zma i zaan­ga­żo­wa­nie robi wra­że­nie, a przed­sta­wio­ne przy­kła­dy z pro­jek­tów dają do myślenia.
 • Temat spo­ko, ale dla mnie for­ma tro­chę jed­nak nie dosto­so­wa­na do ilo­ści cza­su. Poczucie humo­ru nie moje ale wie­dzę doceniam:)
 • Podobało się wszyst­ko. Szkoda że tak krót­ko I pro­wa­dzą­cy się moc­no spieszyl
 • Brak
 • Niestety nie moglam byc do konca
 • Było super
 • Stereotypy, mnó­stwo utrwa­lo­nych ste­reo­ty­pów, m.in. pro­gra­mi­sty-kli­ka­cza i inne. 🙁
 • Podobało mi się prak­tycz­ne podej­ście, wie­dza i przy­go­to­wa­nie pro­wa­dzą­ce­go. Zdecydowanie za mało czasu.
 • Ogromna wie­dza, tyl­ko za dużo nie­czy­tel­nej gra­fi­ki w prezentacji
 • nie oglą­da­łem
 • Super że dosta­je­my punkt widze­nia zupeł­nie prze­ciw­ny do całej resz­ty pre­le­gen­tów 🙂 Nie do koń­ca się zga­dzam (ale też nie do koń­ca się zga­dzam z Michałem R.), ale świet­nie jest takiej wizji posłuchać.
 • Jarek jest mistrzem sam w sobie. Ma ogrom wie­dzy prak­tycz­nej, więc moż­na by słu­chać go godzi­na­mi… w kon­tek­ście 30 minu­to­we­go wykła­du, któ­ry powi­nien poka­zać jak wyma­ga­nia biz­ne­so­we archi­tek­tu­ra i logi­ka apli­ka­cji, cięż­ko powie­dzieć że to się uda­ło. Prezentacja nie pozwa­la­ła na prze­pro­wa­dze­nie słu­cha­ją­cych przez ten pro­ces, bo nie było jed­ne­go przy­kła­du. Jarek mówiąc szu­kał w pre­zen­ta­cji odpo­wied­nich slaj­dów i szyb­ko je oma­wiał, co pro­wa­dza­ło cha­os. Pokazany dia­gram sekwen­cji był na ekra­nie 3 sekun­dy, więc nawet nie zdą­ży­łam zoba­czyć co zawie­ra. Na taką kon­fe­ren­cję, zde­cy­do­wa­nie lep­szym pomy­słem był­by pro­sty przy­kład i kil­ka slaj­dów, któ­re prze­pro­wa­dzą przez ten proces.
 • REWELACJA 🙂
 • Konkretna, prak­tycz­na pre­zen­ta­cja, uświa­da­mia­ją­ca ana­li­ty­ko­wi-odbior­cy, jakich dotych­czas popeł­nia­nych w pra­cy błę­dów nale­ży unikać.
 • za dużo tema­tów Jarek chciał poru­szyć. Powinien się sku­pić albo na swo­jej filo­zo­fi pro­wa­dze­nia pro­jek­tów, albo na dokumentacji

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.