Wprowadzenie

W 2015 roku pisałem o komponentowej architekturze w kontekście dużych aplikacji biznesowych:

Idąc w stro­nę kom­po­nen­tów i dużych zło­żo­nych sys­te­mów  war­to sko­rzy­stać z podej­ścia pole­ga­ją­ce­go na two­rze­niu (kupo­wa­niu) tak zwa­nych mikro­ser­wi­sów, czy­li wąsko spe­cja­li­zo­wa­nych dzie­dzi­no­wych apli­ka­cji (wręcz poje­dyn­czych grup przy­pad­ków uży­cia). Paradoksalnie to bar­dzo uła­twia pro­jek­to­wa­nie, imple­men­ta­cję a przede wszyst­kim obni­ża kosz­ty utrzy­ma­nia całe­go  sys­te­mu. Brak zło­żo­nych połą­czeń mię­dzy kom­po­nen­ta­mi (współ­dzie­lo­na baza danych, zło­żo­ne inter­fej­sy) pozwa­la na to, by cykle ich życia były tak­że nie­za­leż­ne (wpro­wa­dza­ne zmia­ny tak­że). (Granice kontekstu i mikroserwisy )

Dwa lata później w tekście będącym kontynuacją:

Takie podej­ście pozwa­la two­rzyć szyb­ciej przy mini­mal­nym ryzy­ku poja­wie­nia się potrze­by re-fak­to­rin­gu cało­ści a tak­że czy­ni apli­ka­cję łatwą do two­rze­nia w zespo­le i póź­niej­szej roz­bu­do­wy ?(Gage, 2018)?. Rosnąca popu­lar­ność tej archi­tek­tu­ry, tyl­ny­mi drzwia­mi powo­li rugu­je z ryn­ku mono­li­ty ERP, któ­re (nie­któ­re) pod­le­ga­ją re-fak­to­rin­go­wi (ich pro­du­cen­ci  nie chwa­lą sie tym bo to powol­ny i bar­dzo kosz­tow­ny pro­ces). Te sys­te­my, któ­re nadal są opar­te na fun­da­men­cie jed­nej bazy danych  z inte­gra­cją bazu­ją­ca na współ­dzie­le­niu danych,  powo­li prze­gry­wa­ją kosz­ta­mi. (Mikroserwisy c.d.?)

Dzisiaj opiszę jak na etapie analizy i projektowania opracować model PIM (Platform Independent Model) , w taki sposób by stanowił projekt techniczny aplikacji webowej dla developera.

Aplikacja webowa czyli co?

Pod tą nazwą kryje się architektura fizycznie oparta na serwerze z właściwą aplikacją i prostym (cienkim) klientem uruchamianym w przeglądarce internetowej.

Od strony logiki działania jest to po prostu wielodostępna aplikacja na serwerze. To jak fizycznie rozlokujemy komponenty tej aplikacji, jest już zadaniem z obszaru optymalizacji.

W najprostszy sposób można to przedstawić jak poniżej:

Web Application Architecture Diagram
Aplikacja webowa (How Web Apps Work – Web Application Architecture Simplified | Reinvently)

Ta architektura pokazuje dwuczęściowe środowisko aplikacji webowych: środowisko aplikacji centralnej (serwer aplikacyjny), oraz środowisko odpowiedzialne za interakcję z użytkownikiem czyli przeglądarka internetowa. Jednak przeglądarka internetowa to także złożone środowisko:

Projektując aplikacje internetowe warto, na etapie projektowania mechanizmu działania logiki, idealizować projekt do modeli PIM.

Ważne jest to, że Strona WWW i Aplikacja, to tak na prawdę jeden system . Z perspektywy developera może to wyglądać np. tak:

Celowo przytaczam tu powyższy model, gdyż pokazuje on także komponenty “techniczne”. Z perspektywy wzorca MVC (Model, View, Controller) na powyższym diagramie View to “Prezentation”, Model to praktycznie tylko “Business”, cała reszta to Controller. Biorąc pod uwagę fakt, że poza komponentem Business, wszystkie pozostałe to wykorzystywany framework (biblioteki), developer ma dwa podstawowe zadania: zestawić środowisko i zabezpieczyć realizację wymagań pozafunkcjonalnych (w szczególności wydajność i bezpieczeństwo) oraz wykonać implementację dostarczonego mu projektu komponentu Business wyrażonego jako PIM (Model wg. MVC).

Od tego momentu zajmę sie wyłącznie komponentem PIM (czyli tak na prawdę Model Dziedziny Systemu).

Mikroserwisy

Jak już wspominałem na początku, mikro-serwisy to wzorzec architektoniczny zakładający realizację usług aplikacyjnych w postaci odrębnej (hermetyzowanej) implementacji każdej z nich. Poniżej często spotykane w sieci porównanie architektury monolitycznej z mikro-serwisami:

monolith vs microservices
(Monolith vs SOA vs Microservices vs Serverless Architecture)

Bardzo ważne jest to, że żadna z tych wersji nie koliduje z przedstawionym na początku modelem aplikacji webowej. Innymi słowy: aplikacja webowa także może być ciężkim monolitem (i nie raz tak własnie jest). Bardzo ważne jest to, że aplikacje klasyfikowane jako SOA (Service Oriented Architecture, architektura zorientowana na usługi) to także bardzo często monolity, na co autor wyżej cytowanego artykułu wraca uwagę prezentując to tak:

monolithic vs microservices
(Monolith vs SOA vs Microservices vs Serverless Architecture)

Jeden z frameworków Java tak definiuje mikro serwisy:

Generalnie kluczową cechą micro-serwisów, czyniącą z nich tak zwaną zwinną architekturę, jest całkowita niezależność implementacji poszczególnych usług aplikacyjnych.

Rozwój wzorców architektonicznych jest często przyrównywany do darwinowskiej ewolucji gdyż, gorsze wzorce są wypierane przez lepsze a mikro-serwisy wydają się jednak znacznie lepszą architekturą, w czasach szybkiej zmienności wymagań i otoczenia biznesowego, niż monolity .

Podsumowanie

O obiektowym projektowaniu i stosowaniu przypadków użycia napisałem tu już wiele, dlatego na zakończenie pokaże kolejne etapy analizy i projektowania obiektowego z użyciem UML bez dokładnego omawiania.

Pokazano schematycznie mechanizm projektowania i funkcjonowania aplikacji internetowych i jedną z możliwych architektur jaką są mikro-serwisy. Uzupełnienie tego projektu o (opisywane nie raz na tym blogu): struktury formularzy, słownik etykiet pól, reguły ich walidacji, brakujące diagramy sekwencji, ewentualne algorytmy, być może struktury wewnętrzne (wewnętrzna architektura) mikro-serwisów, da w efekcie Projekt Techniczny Oprogramowania. .

Uwaga na zakończenie: wycena aplikacji metodą punktów funkcyjnych (lub COSMIC) nie jest tu możliwa, gdyż metody te opierają sie na monolitycznych architekturach opisywanych przypadkami użycia. Do wyceny wymagany jest projekt architektury jak wyżej. W przeciwnym wypadku pozostają metody T&M wraz z całym ich ryzykiem.

Wynaturzenia

Niestety development bez biznesowego zrozumienia specyfiki architektury modelu dziedziny systemu prowadzi do wynaturzeń. Uznanie, że mikroserwisy to samodzielne i niezależne implementacje operacji, prowadzi do zwykłego śmietnika. Mikroserwis to coś co opisano na początku tego pomysłu: to samodzielne mikroapliakcje, to co zaczęło powstawać pod nazwą mikroserwis niemile zaskakuj samych programistów (patrz ponizszy artykuł o NetFlix).

Dlatego chyba dla odróżnienia od powyższego bałaganu powstało pojęcie mikroaplikacji (MicroApp). Jest definiowane bardziej precyzyjnie. Na jednym z wielu blogów na ten temat czytamy:

Mikroaplikacja to aplikacja, która jest bardzo skoncentrowana na wykonywaniu tylko jednego zadania.

(https://www.progress.com/blogs/what-is-a-microapp)

W zasadzie wszystkie opisane na moim blogu “mikroserwisy” to właśnie mikroapliakcje.

Źródła

Zelinski, J. (2020). Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns. In Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities (pp. 78–89). IGI Global. https://www.igi-global.com/book/applications-approaches-object-oriented-software/235699
Pacheco, V. F. (2018). Microservice Patterns and Best Practices: Explore patterns like CQRS and event sourcing to create scalable, maintainable, and testable microservices. Packt Publishing Ltd.
Alan Grosskurth, & Michael W. Godfreyz. (2006). A reference architecture for web browsers. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice.
Grosskurth, A., & Godfrey, M. W. (2005). A reference architecture for Web browsers. 21st IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM’05), 661–664. https://doi.org/10.1109/ICSM.2005.13
Miller, J., & Mukerji, J. (2003). MDA Guide Version 1.0.1. 62.
J.D. Meier, Alex Homer, David Hill, Jason Taylor, Prashant Bansode, Lonnie Wall, Rob Boucher Jr, & Akshay Bogawat. (2008). Application Architecture Guide 2.0 Designing Applications on the .NET Platform. Microsoft Corporation.
Gray, J., OOPSLA (21, 2006, Portland, Or. )., & Workshop on Domain Specific Modeling (6, 2006, Portland, Or. ). (2006). 6th OOPSLA workshop on domain specific modeling (DSM’06): October 22, 2006, Portland, Oregon USA. Univ. of Jyväskylä.
Sloman, A. (2011). Evolution of mind as a feat of computer systems engineering: Lessons from decades of development of self-monitoring virtual machinery. 24.
Sloman, A. (1978). The computer revolution in philosophy: philosophy, science, and models of mind. Harvester Press.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.