Niedawno uka­za­ły się Wskazówki dla Zamawiających… (stresz­cze­nie i doku­ment do pobra­nia poniżej). 

Rada Zamówień Publicznych, doce­nia­jąc wagę ana­li­zy potrzeb i wyma­gań, o któ­rej mowa w art. 83 usta­wy z dnia 11 wrze­śnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dla przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su zaku­po­we­go udzie­le­nia zamó­wień kla­sycz­nych o war­to­ściach rów­nych i prze­kra­cza­ją­cych pro­gi unij­ne zgod­nie z cela­mi nowej usta­wy, jaki­mi są w szcze­gól­no­ści pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści oraz kon­ku­ren­cyj­no­ści udzie­la­nych zamó­wień, a tak­że otwar­cie na nowe pro­po­zy­cje ryn­ko­we, przy­go­to­wa­ła wska­zów­ki inter­pre­ta­cyj­ne nowe­go prze­pi­su, mając nadzie­ję, iż oka­żą się one przy­dat­ne do jej doko­na­nia. […] Materiał został opra­co­wa­ny w uzgod­nie­niu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przez Panią Ewę Wiktorowską, Pana dra hab. Pawła Nowickiego oraz Pana Jana Stylińskiego i przy­ję­ty uchwa­łą przez Radę Zamówień Publicznych.

Jak piszą auto­rzy w Streszczeniu: 

Celem doko­na­nia ana­li­zy potrzeb i wyma­gań, o któ­rej sta­no­wi art. 83 usta­wy z dnia 11 wrze­śnia 2019 r. Prawo zamó­wień publicz­nych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako ?Pzp?, jest przy­go­to­wa­nie zama­wia­ją­ce­go publicz­ne­go do racjo­nal­ne­go i efek­tyw­ne­go eko­no­micz­nie wydat­ko­wa­nia środ­ków publicznych. 

Moim zda­niem jest to waż­ny mate­riał, bo teraz żaden urząd nie może powie­dzieć, ze nie wie­dział, że tak moż­na i że tak sie zale­ca”. Autorzy zwra­ca­ją uwa­gę, że: 

zobo­wią­za­nie zama­wia­ją­cych do doko­ny­wa­nia ana­li­zy potrzeb i wyma­gań ma słu­żyć reali­za­cji jed­ne­go z głów­nych celów pro­jek­tu, tj. zwięk­sze­niu efek­tyw­no­ści sys­te­mu zamó­wień publicznych.

Istotna jest poda­na definicja:

Jak wska­zu­je Komisja Europejska w opra­co­wa­niu ?Wytyczne dla osób odpo­wie­dzial­nych za udzie­la­nie zamó­wień publicz­nych doty­czą­cych uni­ka­nia naj­częst­szych błę­dów popeł­nia­nych w pro­jek­tach finan­so­wa­nych z euro­pej­skich fun­du­szy struk­tu­ral­nych i inwe­sty­cyj­nych?, potrze­ba nie jest pro­duk­tem lub usłu­gą, któ­rą zama­wia­ją­cy chce uzyskać.

Potrzebę sta­no­wi nato­miast funk­cja, któ­rej bra­ku­je do osią­gnię­cia celu lub wyko­na­nia działania.

Nie było tu moją ambi­cją powie­la­nie tego co napi­sa­li już eks­per­ci UZP. Celem tego wpi­su jest zain­te­re­so­wa­nie Państwa, szcze­gól­nie tych któ­rych Ustawa doty­czy bez­po­śred­nio, zale­ce­nia­mi któ­re – dla uła­twie­nia – przy­ta­czam poni­żej. Uważam, że war­to je znać i propagować. 

Źródło: Wskazówki dla zama­wia­ją­cych publicz­nych do opra­co­wa­nia ana­li­zy potrzeb i wyma­gań – Urząd Zamówień Publicznych

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.