Niedawno uka­za­ły się Wskazówki dla Zamawiających… (stresz­cze­nie i doku­ment do pobra­nia poniżej). 

Rada Zamówień Publicznych, doce­nia­jąc wagę ana­li­zy potrzeb i wyma­gań, o któ­rej mowa w art. 83 usta­wy z dnia 11 wrze­śnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dla przy­go­to­wa­nia i prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su zaku­po­we­go udzie­le­nia zamó­wień kla­sycz­nych o war­to­ściach rów­nych i prze­kra­cza­ją­cych pro­gi unij­ne zgod­nie z cela­mi nowej usta­wy, jaki­mi są w szcze­gól­no­ści pod­nie­sie­nie efek­tyw­no­ści oraz kon­ku­ren­cyj­no­ści udzie­la­nych zamó­wień, a tak­że otwar­cie na nowe pro­po­zy­cje ryn­ko­we, przy­go­to­wa­ła wska­zów­ki inter­pre­ta­cyj­ne nowe­go prze­pi­su, mając nadzie­ję, iż oka­żą się one przy­dat­ne do jej doko­na­nia. […] Materiał został opra­co­wa­ny w uzgod­nie­niu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych przez Panią Ewę Wiktorowską, Pana dra hab. Pawła Nowickiego oraz Pana Jana Stylińskiego i przy­ję­ty uchwa­łą przez Radę Zamówień Publicznych.

Jak piszą auto­rzy w Streszczeniu: 

Celem doko­na­nia ana­li­zy potrzeb i wyma­gań, o któ­rej sta­no­wi art. 83 usta­wy z dnia 11 wrze­śnia 2019 r. Prawo zamó­wień publicz­nych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej jako ?Pzp?, jest przy­go­to­wa­nie zama­wia­ją­ce­go publicz­ne­go do racjo­nal­ne­go i efek­tyw­ne­go eko­no­micz­nie wydat­ko­wa­nia środ­ków publicznych. 

Moim zda­niem jest to waż­ny mate­riał, bo teraz żaden urząd nie może powie­dzieć, ze nie wie­dział, że tak moż­na i że tak sie zale­ca”. Autorzy zwra­ca­ją uwa­gę, że: 

zobo­wią­za­nie zama­wia­ją­cych do doko­ny­wa­nia ana­li­zy potrzeb i wyma­gań ma słu­żyć reali­za­cji jed­ne­go z głów­nych celów pro­jek­tu, tj. zwięk­sze­niu efek­tyw­no­ści sys­te­mu zamó­wień publicznych.

Istotna jest poda­na definicja:

Jak wska­zu­je Komisja Europejska w opra­co­wa­niu ?Wytyczne dla osób odpo­wie­dzial­nych za udzie­la­nie zamó­wień publicz­nych doty­czą­cych uni­ka­nia naj­częst­szych błę­dów popeł­nia­nych w pro­jek­tach finan­so­wa­nych z euro­pej­skich fun­du­szy struk­tu­ral­nych i inwe­sty­cyj­nych?, potrze­ba nie jest pro­duk­tem lub usłu­gą, któ­rą zama­wia­ją­cy chce uzyskać.

Potrzebę sta­no­wi nato­miast funk­cja, któ­rej bra­ku­je do osią­gnię­cia celu lub wyko­na­nia działania.

Nie było tu moją ambi­cją powie­la­nie tego co napi­sa­li już eks­per­ci UZP. Celem tego wpi­su jest zain­te­re­so­wa­nie Państwa, szcze­gól­nie tych któ­rych Ustawa doty­czy bez­po­śred­nio, zale­ce­nia­mi któ­re – dla uła­twie­nia – przy­ta­czam poni­żej. Uważam, że war­to je znać i propagować. 

Źródło: Wskazówki dla zama­wia­ją­cych publicz­nych do opra­co­wa­nia ana­li­zy potrzeb i wyma­gań – Urząd Zamówień Publicznych

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.