Lektura na Nowy Rok… Co praw­da wyda­na w 2007 roku, ale wła­śnie sobie o niej przypomniałem.. 

Ta książ­ka Yourdona leży u mnie na pół­ce nie­mal­że od dnia jej wyda­nia, gdy ją przy­pad­kiem upo­lo­wa­łem, zaraz po jej uka­za­niu się w księ­gar­niach. Napisanie o niej odkła­dam od lat, bo prak­tycz­nie nie ma tam obraz­ków UML, opi­sów wzor­ców itp.. Od jej prze­czy­ta­nia mówię sobie: jutro o niej napi­szę… i to trwa­ło do tego momentu.

To książ­ka w cało­ści napi­sa­na pro­zą, bez obraz­ków, w któ­rej autor dzie­li sie swo­imi prze­my­śle­nia­mi na temat archi­tek­tu­ry sys­te­mów, ich pro­jek­to­wa­nia i tym co z tego wynika. 

Bardzo cie­ka­wie pisze o tym, czym jest zło­żo­ność opro­gra­mo­wa­nia, o tym, że zło­żo­ność sys­te­mu to sto­pień kom­pli­ka­cji mode­lu dzie­dzi­no­we­go a nie całe­go sys­te­mu”. Typowy sys­tem (tu apli­ka­cja dla biz­ne­su) skła­da się w ponad 90% z biblio­tek, z któ­rych nie­wąt­pli­wie trze­ba umieć zbu­do­wać śro­do­wi­sko apli­ka­cji, jed­nak to nie one decy­du­ją o tym do cze­go słu­ży ten sys­tem i czy w ogó­le komu­kol­wiek do cze­goś słu­ży… Z biblio­tek, na któ­re nie mamy wpły­wu, ale musi­my (chce­my) ich użyć. 

Jaki to jest skom­pli­ko­wa­ny sys­tem? Ile ma klas/komponentów by uznać go za zło­żo­ny? Gdzie jest gra­ni­ca zło­żo­no­ści małej i dużej? Czym jest archi­tek­tu­ra i po co ona nam? O tym tu przeczytacie.

Polecam tę książ­kę każ­de­mu, kto ma ambi­cję pro­jek­to­wać archi­tek­tu­rę sys­te­mów biz­ne­so­wych. Uczy poko­ry. Zwracam tu uwa­gę, że oso­ba mówią­ca o sobie ana­li­tyk biz­ne­so­wy”, któ­re­go pro­duk­tem pra­cy mają być wyma­ga­nia na opro­gra­mo­wa­nie”, to nie zbie­racz nota­tek a pro­jek­tant . Albo niech zmie­ni zawód.. 

Yourdon, E., & Bloch, J. (2007). Marsz ku klę­sce: porad­nik dla pro­jek­tan­ta sys­te­mów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. https://​lubi​my​czy​tac​.pl/​k​s​i​a​z​k​a​/​1​5​9​1​8​0​/​m​a​r​s​z​-​k​u​-​k​l​e​sce
Ozkaya, I. (2020). Building Blocks of Software Design. IEEE Software, 37(2), 3 – 5. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​0​9​/​M​S​.​2​0​1​9​.​2​9​5​9​049

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.