Practical Event-Driven Microservices Architecture Building Sustainable and Highly Scalable Event-Driven Microservices

Hugo Rocha ma pra­wie dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie w pra­cy z wyso­ce roz­pro­szo­ny­mi, ste­ro­wa­ny­mi zda­rze­nia­mi archi­tek­tu­ra­mi mikro­ser­wi­sów. Obecnie jest sze­fem inży­nie­rii w wio­dą­cej glo­bal­nej plat­for­mie ecom­mer­ce dla pro­duk­tów luk­su­so­wych (Farfetch), świad­czą­cej usłu­gi dla milio­nów aktyw­nych użyt­kow­ni­ków, wspie­ra­nej przez archi­tek­tu­rę ste­ro­wa­ną zda­rze­nia­mi z set­ka­mi mikro­ser­wi­sów prze­twa­rza­ją­cych set­ki zmian na sekun­dę. Wcześniej pra­co­wał dla kil­ku refe­ren­cyj­nych firm tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, któ­re prze­cho­dzi­ły od apli­ka­cji mono­li­tycz­nych do archi­tek­tur zorien­to­wa­nych na mikro­ser­wi­sy. Hugo kie­ro­wał kil­ko­ma zespo­ła­mi, któ­re każ­de­go dnia bez­po­śred­nio sty­ka­ją się z ogra­ni­cze­nia­mi archi­tek­tur ste­ro­wa­nych zda­rze­nia­mi. Zaprojektował roz­wią­za­nia dla kry­tycz­nych ele­men­tów wyso­ce roz­pro­szo­nej plat­for­my bac­kof­fi­ce, obsłu­gu­ją­cej set­ki zmian na sekun­dę, współ­bież­nie, ska­lo­wal­nie i z wyso­ką wydajnością.

Ten opi­so­wy prze­wod­nik prze­pro­wa­dzi Cię przez eta­py prze­no­sze­nia plat­for­my z milio­na­mi użyt­kow­ni­ków z archi­tek­tu­ry mono­li­tu do archi­tek­tu­ry ste­ro­wa­nej zda­rze­nia­mi z wyko­rzy­sta­niem mikro­ser­wi­sów. Poznasz wyzwa­nia i zło­żo­no­ści, któ­re poja­wia­ją się w śro­do­wi­skach o dużej prze­pu­sto­wo­ści, zawie­ra­ją­cych czę­sto set­ki mikro­ser­wi­sów. Książka ta zosta­ła zapro­jek­to­wa­na jako naj­lep­sze źró­dło wie­dzy o tym, jak sto­so­wać archi­tek­tu­rę ste­ro­wa­ną zda­rze­nia­mi w rze­czy­wi­stych sce­na­riu­szach i ofe­ru­je set­ki wzor­ców do poko­na­nia powszech­nych i nie tak powszech­nych wyzwań.

Source: Practical Event-Driven Microservices Architecture | SpringerLink

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.