Tym razem króciutko:

Wczoraj byłem na #digi­te­xpo w Edynburgu (Digit-Expo). Głównie fir­my z UK ale też i mię­dzy­na­ro­do­we: dostaw­cy urzą­dzeń sie­cio­wych i usług chmu­ro­wych. Generalnie widać, że IT idzie w stro­nę uti­li­ty”: nie rozu­miesz ale uży­wasz bo wiesz do cze­go to słu­ży (ale nie koniecz­nie jak dzia­ła). Da się zaob­ser­wo­wać to, że pro­du­cen­ci dostar­cza­ją spe­cja­li­zo­wa­ne kloc­ki lego, na tar­gach bar­dzo mało inte­gra­to­rów (ale było kilku).

Kiedyś na pyta­nie Co robisz” padła by odpo­wiedź: liczę [coś]”, dzi­siaj w zna­ko­mi­tej więk­szo­ści pada odpo­wiedź: uży­wam kalkulatora”.

Odchodzi czas mono­li­tów, nad­cho­dzi czas powszech­nej inte­gra­cji. Kiedyś zabaw­ki były mono­li­ta­mi, dzi­siaj dzie­ci bawią się kloc­ka­mi, robią z nich co chcą.

Wymagane przy­szłe kompetencje:

- dedy­ko­wa­ni eks­per­ci każ­de­go klocka

- ana­li­ty­cy sys­te­mo­wi ana­li­zu­ją­cy orga­ni­za­cje i pro­jek­tu­ją­cy z tych kloc­ków dedy­ko­wa­ne kon­struk­cje: roz­wią­za­nia dla tych organizacji.

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.