Serwis ten zawie­ra pra­wie tysiąc moich arty­ku­łów, pisa­nych od 1998 roku, a dostęp do nich jest bezpłatny! 

Te arty­ku­ły to wynik reali­zo­wa­nych pro­jek­tów oraz sta­le pro­wa­dzo­nych stu­diów lite­ra­tu­ro­wych. Prawda pra­ca nad tymi tek­sta­mi zaj­mu­je dużo cza­su, celem jest pro­pa­go­wa­nie spraw­dzo­nej wie­dzy i edu­ka­cja, gdyż wyzna­ję zasa­dę mówią­cą, że 

Ludzie powin­ni się dzie­lić wie­dzą. Zarabiać na życie nale­ży tym co potra­fi­my zro­bić, a nie tym co ukry­je­my przed innymi.

Jeżeli więc potrzeb­ne są Państwu per­so­nal­nie udzie­lo­ne ad-hoc dodat­ko­we wyja­śnie­nia, wska­za­nie naj­wła­ściw­szej dla okre­ślo­ne­go pro­ble­mu tre­ści publi­ko­wa­nych na blo­gu, to jest to już mój dedy­ko­wa­ny płat­ny czas. 

Krótkie konsultacje

Jeżeli potrzeb­ne są dodat­ko­we wyja­śnie­nia do tre­ści arty­ku­łu, pro­po­nu­ję krót­kie konsultacje/wyjaśnienie ema­il ad-hoc , któ­rych koszt to tyl­ko sym­bo­licz­ne £40.

Wykup kon­sul­ta­cje

a następ­nie napisz https://​it​-con​sul​ting​.pl/​n​o​w​a​-​s​p​r​a​wa/ (otrzy­ma­ny dowód wpła­ty to voucher, któ­ry nale­ży wyko­rzy­stać w cią­gu 30 dni od wpła­ty, pła­cąc podaj e‑mail i numer tele­fo­nu, to dane któ­re zosta­ną uży­te do identyfikacji). 

Komercyjne użycie treści bloga, rozpowszechnianie

W regu­la­mi­nie (patrz Polityki Strony) jest zapis: 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) usta­wy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych zastrze­gam, że dal­sze roz­po­wszech­nia­nie arty­ku­łów publi­ko­wa­nych w niniej­szym ser­wi­sie, bez mojej zgo­dy, jest zabronione.

Jeżeli chcesz wyko­rzy­stać treść moje­go arty­ku­łu, lub jego obszer­ny frag­ment, na uży­tek swo­jej fir­my, czy­li komer­cyj­nie, to jest to tak­że koszt £40.

Wykup licen­cję na uży­cie treści

po doko­na­niu wpła­ty, na poda­ny adres ema­il odsy­łam treść wska­za­ne­go arty­ku­łu w posta­ci otwar­te­go tek­stu, z pra­wem jed­no­krot­ne­go komer­cyj­ne­go wyko­rzy­sta­nia treści.

Poważniejszy problem czyli dłuższa współpraca

Jeżeli Państwa potrze­by wykra­cza­ją poza uzu­peł­nie­nia wie­dzy z tre­ści blo­ga, to zapra­szam na stronę 

Zapoznaj sie z peł­ną ofer­tą współ­pra­cy.

Jarosław Żeliński

Masz pytania to treści artykułu, potrzebujesz pomocy? Kliknij tu! BIO: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuję projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzę także samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzę wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.