Wprowadzenie

Najczęściej w toku ana­liz posłu­gu­je­my się poję­ciem model, rza­dziej mecha­nizm. Rzecz w tym, że poję­cie mecha­nizm poja­wia się gdy chce­my coś wyja­śnić, np. mecha­nizm gene­ro­wa­nia upu­stu na fakturze”. 

Ale tu uwa­ga! Model (sche­ma­ty blo­ko­we, wzo­ry itp.) to doku­men­ta­cja, opis chro­nio­ny pra­wem autor­skim. Mechanizm to to, co zro­zu­mie­li­śmy czy­ta­jąc te doku­men­ta­cję (model), bo mecha­nizm to chro­nio­ne know-how. Treść wnio­sku do Urzędu Patentowego to model (opis), ale to co paten­tu­je­my to wymyślony/opracowany mechanizm. 

Mechanizm a model

Mechanizm i model w nauce to bli­skie sobie poję­cia, np. tak opisywane:

Modelowanie pole­ga na abs­tra­ho­wa­niu od szcze­gó­łów i stwo­rze­niu ide­ali­za­cji tak, by sku­pić się na isto­cie danej rze­czy. Dobry model opi­su­je wyłącz­nie mecha­nizm. […] Glennan argu­men­to­wał, że mecha­ni­zmy są sekret­nym połą­cze­niem, któ­re­go Hume szu­kał mię­dzy przy­czy­ną a skut­kiem: Mechanizm zacho­wa­nia jest zło­żo­nym sys­te­mem, któ­ry wytwa­rza to zacho­wa­nie poprzez inte­rak­cję wie­lu czę­ści, gdzie inte­rak­cję mię­dzy czę­ścia­mi moż­na scha­rak­te­ry­zo­wać za pomo­cą bez­po­śred­nich, nie­zmien­nych uogól­nień odno­szą­cych się do zmian”

Popatrzmy jak te poję­cia defi­niu­je ofi­cjal­ny Słownik Języka Polskiego:

mecha­nizm «spo­sób, w jaki coś powsta­je, prze­bie­ga lub dzia­ła»
model «kon­struk­cja, sche­mat lub opis uka­zu­ją­cy dzia­ła­nie, budo­wę, cechy, zależ­no­ści jakie­goś zja­wi­ska lub obiektu»

Słownik Języka Polskiego (https://​sjp​.pwn​.pl/)

Jak widać bar­dzo podob­nie. Pojęcie dia­gram jest defi­nio­wa­ne w lite­ra­tu­rze anglojęzycznej:

dia­gram: pro­sty plan przed­sta­wia­ją­cy maszy­nę, sys­tem lub pomysł itp., czę­sto ryso­wa­ny w celu wyja­śnie­nia, jak to działa 

(https://​dic​tio​na​ry​.cam​brid​ge​.org/)

W lite­ra­tu­rze nauko­wej (anglo­ję­zycz­na) poję­cie mode­lo­wa­nia jest defi­nio­wa­ne jako:

mode­lo­wać coś, aby stwo­rzyć kopię lub opis dzia­ła­nia, sytu­acji itp., aby móc je prze­ana­li­zo­wać przed przy­stą­pie­niem do praw­dzi­we­go działania.

https://​www​.oxfor​dle​ar​ners​dic​tio​na​ries​.com/​d​e​f​i​n​i​t​i​o​n​/​e​n​g​l​i​s​h​/​m​o​d​e​l​_​2​?​q​=​m​o​d​e​l​ing

Graficznie ten model poję­cio­wy mozna to zobra­zo­wać jako diagram:

Pojęcia: dia­gram, model i mecha­nizm oraz regu­lu­ją­ce je obsza­ry pra­wa (opr. wła­sne autora)

Pozostaje kwe­stia pojęć: zja­wi­sko (kto­re chce­my opi­sać, wyja­śnić) oraz jego wyja­śnie­nie. Dane zja­wi­sko to okre­ślo­ne, zaob­ser­wo­wa­ne fak­ty. Najczęściej opi­su­je­my jest lite­ral­nie lub two­rzy­my ich sta­ty­sty­kę. Craver tak obra­zu­je zwią­zek mie­dzy zja­wi­skiem a mecha­ni­zmem jego powstawania: 

Modelowanie to tworzenie opisu mechanizmu wyjaśniającego obserwowane fakty. Fakty to wiedza pozyskana od ekspertów dziedzinowych, to np. dane pomiarowe (źródłowe) i ich statystyka, dają one wyłącznie informacje o występowaniu określonych zjawisk, statystyki jako takie nie stanowią sobą żadnego modelu ani wyjaśnienia obserwowanego zjawiska. Statystyka może wskazać prawidłowości w obserwowalnych faktach związanych z badanym zjawiskiem (Phenomenon) ale statystyka nie wyjaśnia mechanizmu ich powstania (Mechanism). Zwraca na t uwagę Cravier na diagramie Wizualna reprezentacja mechanizmu (Craver & Tabery, 2019). Teoria wyjaśniająca to idealizacja, opis mechanizmu powstawiania obserwowanych faktów (Weisberg, 2007). Metanalizy nie podważają w żadnym stopniu wyników wykonanych badań, są one - ich wyniki - z zasady traktowane jako fakty. Metaanaliza ma za cel jedynie zbudować nadrzędny model wyjaśniający, którego celem jest wyłącznie opisanie (a czasami odkrycie) mechanizmu danego zjawiska. Podstawą tworzenia modelu dedukcyjnego jest idealizacja rozumiana jako model zbudowany z kluczowych dla badanego zjawiska faktów i elementów (Matthews, 2004).

Górna elip­sa to nasze obser­wa­cje: bodziec i sku­tek i elip­sa to zapis fak­tów, ich sta­ty­sty­ka. Statystyka jed­nak nie jest mode­lem, jest tyl­ko sta­ty­ką, zbi­rem danych o fak­tach, nie sta­no­wi ona żad­ne­go wyja­śnie­nia ich powstawania. 

Dolna elip­sa to mecha­nizm wyja­śnia­ją­cy powsta­wa­nie, ini­cjo­wa­ne­go bodź­ca­mi, zaob­ser­wo­wa­ne­go efek­tu (fak­tów zebra­nych w sta­ty­sty­ce). Jest to wyja­śnie­nie tego jak efekt (fak­ty, sku­tek) powsta­je. To mecha­nizm powsta­nia tego co obser­wu­je­my. Ten mecha­nizm (wyja­śnie­nie) obra­zu­je­my (moż­na wyra­zić jako) jako model, któ­ry moż­na wyra­zić np. sche­ma­tem blokowym.

W nauce mówi­my, że mecha­nizm to wyja­śnie­nie wra­żo­ne jako model cze­goś”:

Jak na razie było bar­dzo abs­trak­cyj­nie”, więc pokaż­my jakieś przykłady.

Przykłady

Teoria Kopernika

Przykładem, któ­ry zapew­ne zna każ­dy jest Teoria Kopernika. Poniższy dia­gram poka­zu­je: po lewej u góry zapis obser­wa­cji Nieba nie­słusz­nie czę­sto nazy­wa­ny mode­lem (sta­ty­stycz­nym). To tak zwa­ne epi­cy­kle: zobra­zo­wa­nie obser­wa­cji dróg pla­net i gwiazd na nie­bie, zaob­ser­wo­wa­ne z Ziemi. Po pra­wej na dole helio­cen­trycz­ny układ sło­necz­ny, ten dia­gram to model, któ­ry wyja­śnia mecha­nizm powsta­wa­nia epi­cy­kli, czy­li pętli jakie wyko­nu­ją na nie­bie obser­wo­wa­ne gwiaz­dy i planety. 

Regulator Watt’a

Inny przy­kład: regu­la­tor Watta. Poniżej model tego regulator:

Oryginalny sche­mat, regu­la­to­ra Watt’a opi­su­ją­cy jego konstrukcję.

Opis mecha­ni­zmu we wnio­sku paten­to­wym był tek­stem podob­nym do tego:

Jeśli maszy­na jest w spo­czyn­ku to cię­żar­ki (kul­ki) są na samym dole, a prze­pust­ni­ca jest cał­ko­wi­cie otwar­ta. Jeśli maszy­na paro­wa zacznie pra­co­wać. Obracające się koło maszy­ny paro­wej połą­czo­ne jest z regu­la­to­rem obro­tów – kul­ki zaczy­na­ją się obra­cać. Na kul­ki regu­la­to­ra dzia­ła­ją dwie siły. Siła gra­wi­ta­cji przy­cią­ga­ją­ca kul­ki pio­no­wo w dół oraz siła odśrod­ko­wa odcią­ga­ją­ca kul­ki na zewnątrz, co przy takiej kon­struk­cji regu­la­to­ra powo­du­je uno­sze­nie się kulek ku górze. Unoszące się kul­ki powo­do­wa­ły zamy­ka­nie się prze­pust­ni­cy, a to skut­ko­wa­ło mniej­szą ilo­ścią pary dostar­cza­nej do maszy­ny paro­wej. Maszyna zwal­nia­ła, mala­ła więc siła odśrod­ko­wa, kul­ki opa­da­ły w dół więc prze­pust­ni­ca się otwie­ra­ła i tym samym dostar­cza­ła wię­cej pary do maszyny. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_od%C5%9Brodkowy_obrot%C3%B3w

Schemat opi­su­ją­cy ten regulator:

Schemat opi­su­ją­cy mecha­nizm dzia­ła­nia Regulatora Watt’a

Mechanizm wyja­śnia­ją­cy dzia­ła­nie tego regu­la­to­ra to sys­te­mu z ujem­nym sprzę­że­niem zwrotnym:

Ujemne sprzę­że­nie zwrot­ne jako mecha­nizm wyja­śnia­ją­cy dzia­ła­nie regu­la­to­ra Watt’a.

Regulator Watt’a to wła­śnie ujem­ne sprzę­że­nie zwrot­ne. Na powyż­szym dia­gra­mie PROCES to maszy­na paro­wa, wiel­ko­ścią na wej­ściu jest para wod­na mają­ca okre­ślo­ne ciśnie­nie, wiel­ko­ścią na wyj­ściu jest pręd­kość obro­to­wa wału napę­do­we­go maszy­ny paro­wej. Wzrost pręd­ko­ści obro­to­wej wału powo­du­je zmniej­sze­nie ciśnie­nia pary zasi­la­ją­cej maszy­nę paro­wą, co z kolei powo­du­je zmniej­sze­nie pręd­ko­ści obro­to­wej wału i tym samym otwar­cie zawo­ru pary na wej­ściu i ponow­ny wzrost pręd­ko­ści obro­to­wej. Zjawisko dopro­wa­dzi do usta­lo­nej (usta­bi­li­zo­wa­nej) pręd­ko­ści wału z mały­mi jej wahaniami. 

Zegar

Typowy ana­lo­go­wy zegar (jego tar­cza) wiszą­cy na nie­jed­nej ścia­nie w domu (lub zamon­to­wa­ny na nie­jed­nej wie­ży) wyglą­da jak poniżej:

Tarcza zega­ra

Możliwa kon­struk­cja takie­go zega­ra na wieży: 

Przykładowa kon­struk­cja odwzo­ro­wu­ją­ca mecha­nizm zegarowy

Mechanizm pomia­ru cza­su jaki sto­su­je­my, wyja­śnia­ją­cy wska­za­nie na tar­czy zega­ro­wej, sta­no­wią­cy pod­sta­wę kon­stru­owa­nia zega­rów, wyra­żo­ny jako model w nota­cji UML: 

Model wyra­ża­ją­cy mecha­nizm pomia­ru czasu

Mechanizm działania maszyny

(źr.: https://​mey​er​-corp​.eu/​p​l​/​s​o​r​t​i​n​g​/​m​a​l​e​-​n​a​s​i​o​n​a​-​i​-​z​i​a​r​na/)

Powyżej po lewej dia­gram opi­su­ją­cy mecha­nizm dzia­ła­nia sor­tow­ni­ka, jest to model dzia­ła­nia tego sor­tow­ni­ka. Po pra­wej stro­nie sor­tow­nik, któ­ry jest skom­pli­ko­wa­nym urzą­dze­niem, reali­zu­ją­cym mecha­nizm dzia­ła­nia opi­sa­ny na dia­gra­mie po lewej. Gdyby to urzą­dze­nie było paten­to­wa­ne, wnio­sek paten­to­wy zawie­rał by sche­mat po lewej a nie rysun­ki kon­struk­cyj­ne maszy­ny po prawej. 

Model pojęciowy

Wiedzę dzie­dzi­no­wą mode­lu­je­my jako Słownik poję­cio­wy, ten zaś moż­na wyra­zić gra­ficz­nie w posta­ci tak­so­no­mii i związ­ków syn­tak­tycz­nych. Architektura kodu apli­ka­cji wyra­żo­na gra­ficz­nie to jej model, doda­nie do mniej dia­gra­mów opi­su­ja­cych np. sce­na­riu­sze przy­pad­ków uży­cia to tak­że ele­ment tego mode­lu. Całość jed­nak opi­su­je mecha­nizm reali­za­cji wyma­gań funkcjonalnych. 

Poniżej po lewej model poję­cio­wy, on ne jest jed­nak mecha­ni­zmem reali­za­cji wyma­gań funk­cjo­nal­nych. Po pra­wej model (frag­ment) archi­tek­tu­ry apli­ka­cji, uzu­peł­nio­ny o dia­gram sekwen­cji był by mode­lem opi­su­ją­cym mecha­nizm reali­za­cji okre­ślo­nej funkcjonalności. 

Prawo autorskie

Jednym zda­niem: powyż­sze obraz­ki, jako gra­fi­kę, chro­ni pra­wo autorskie. 

Podsumowanie

Jak widać cza­sa­mi łatwo pomy­lić poję­cia model i mecha­nizm, moż­na jed­nak powie­dzieć, że model to sche­mat obra­zu­ją­cy coś, zaś mecha­nizm to wyja­śnie­nie zja­wi­ska (tego jak coś powsta­je jak dzia­ła). Mechanizm moż­na zobra­zo­wać w posta­ci mode­lu. Jeżeli dąży­my by model był ide­ali­za­cją, to wte­dy właśnie:

Modelowanie pole­ga na abs­tra­ho­wa­niu od szcze­gó­łów i stwo­rze­niu ide­ali­za­cji tak, by sku­pić się na isto­cie danej rze­czy. Dobry model opi­su­je wyłącz­nie mechanizm.

Źródła

Craver, C. F. (2007). Explaining the bra­in: mecha­ni­sms and the mosa­ic uni­ty of neu­ro­scien­ce. Clarendon Press.
Craver, C., & Tabery, J. (2019). Mechanisms in Science. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://​pla​to​.stan​ford​.edu/​e​n​t​r​i​e​s​/​s​c​i​e​n​c​e​-​m​e​c​h​a​n​i​s​ms/
Frigg, R., & Hartmann, S. (2020). Models in Science. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://​pla​to​.stan​ford​.edu/​a​r​c​h​i​v​e​s​/​s​p​r​2​0​2​0​/​e​n​t​r​i​e​s​/​m​o​d​e​l​s​-​s​c​i​e​n​ce/

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński: autor, badacz i praktyk analizy systemowej organizacji: Od roku 1991 roku, nieprzerwanie, realizuje projekty z zakresu analiz i projektowania systemów, dla urzędów, firm i organizacji. Od 1998 roku prowadzi samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analizy systemowej i modelowania (modele jako przedmiot badań: ORCID). Od 2005 roku, jako nieetatowy wykładowca akademicki, prowadzi wykłady i laboratoria (ontologie i modelowanie systemów informacyjnych, aktualnie w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.) Oświadczenia: moje badania i publikacje nie mają finansowania z zewnątrz, jako ich autor deklaruję brak konfliktu interesów. Prawa autorskie: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzegam, że dalsze rozpowszechnianie artykułów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione bez indywidualnej zgody autora (patrz Polityki Strony).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.