Business Analysis – diagram klas UML i bazy danych

pyta­nie o dia­gram klas jako repre­zen­ta­cja [rela­cyj­nej] bazy danych to świa­dec­two kom­plet­ne­go nie­zro­zu­mie­nia ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­ne­go obiek­to­wo (żeby nie powie­dzieć igno­ran­cji). Jest to tak­że świa­dec­two bra­ku zna­jo­mo­ści lite­ra­tu­ry, bo fak­tycz­nie, jak zauwa­ża autor powyż­szych słów, nie ma ofi­cjal­nych mate­ria­łów (orga­ni­za­cja stan­da­ry­zu­ją­ca) mówią­cych o mode­lo­wa­niu danych dia­gra­ma­mi klas nota­cji UML. Do mode­lo­wa­nia danych uży­wa­my nota­cji ERD (ang. [[Entity Relationship Diagram]], dia­gram związ­ków encji).

Czytaj dalej Business Analysis – diagram klas UML i bazy danych

Model UML i stereotypy jako ikony

Wprowadzenie Modele UML są często postrzegane jako niezrozumiałe diagramy. Do napisania tego artykułu skłonił mnie pewien wpis na LinkedIn, w którym pokazano ciekawy schemat blokowy: źr.: Marcel van Oost, LinkedIn,…

Czytaj dalej Model UML i stereotypy jako ikony

Diagramy w notacji UML

Wprowadzenie "The Unified Modeling Language User Guide" autorstwa Grady'ego Boocha, Jamesa Rumbaugha i Ivara Jacobsona (Addison-Wesley, 1998) mówi nam, że "możesz wykonać 80% modelowania za pomocą 20% UML" gdzieś po…

Czytaj dalej Diagramy w notacji UML

Diagram Przypadków Użycia UML – aktor jako persona

Wstęp W niedawno napisanym artykule na temat przypadków użycia i ich definicji zgodnej z UML, wskazywałem między innymi, że: Przypadki uży­cia są spo­so­bem na uchwy­ce­nie [wska­za­nie] wyma­gań sta­wia­nych sys­te­mom, tzn.…

Czytaj dalej Diagram Przypadków Użycia UML – aktor jako persona

Diagram Przypadków Użycia UML

Wprowadzenie Jest to diagram, który na równi z Diagramem Klas, budzi bardzo często ogromne problemy interpretacyjne (patrz: Diagram klas...). Bardzo wielu autorów przypisuje temu diagramowi role, których on nie pełni,…

Czytaj dalej Diagram Przypadków Użycia UML

Diagram aktywności UML – kiedy

Wstęp Od czasu do czasu jestem pytany o to, kiedy używać diagramu aktywności UML. Od 2015 roku specyfikacja UML wskazuje, że diagramy te są narzędziem modelowania metod czyli logiki kodu…

Czytaj dalej Diagram aktywności UML – kiedy

Notacja BPMN – Jak czytać diagramy

(na podstawie https://www.visual-paradigm.com/guide/bpmn/what-is-bpmn/, korekta tłumaczenia maszynowego i rozszerzenie: Jarosław Żeliński). Opis ten powstał dla adresatów dokumentów zawierających schematy blokowe wykonane z użyciem notacji BPMN (pierwotnie dla pracowników firm moich klientów,…

Czytaj dalej Notacja BPMN – Jak czytać diagramy