Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu FBI odpo­wie­dzial­ne za back­do­or w sto­sie IPSEC (OpenBSD)? – Niebezpiecznik​.pl – Czy Opensource jest dar­mo­wą pra­cą?, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.