Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Nowoczesne tech­no­lo­gie w służ­bie zdro­wia, czy­li tele­me­dy­cy­na w pro­jek­tach IT, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.