Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Diagram klas – czy­li re-inży­nie­ria” ana­li­zy biz­ne­so­wej. C.d. model dzie­dzi­ny, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.