Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Wymagania na opro­gra­mo­wa­nie ERP a ana­li­za przed­wdro­że­nio­wa – gdzie róż­ni­ca?, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.