Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Mało któ­ry dewe­lo­per uży­wa UMLa zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją…, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.