Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Od docflow do work­flow, czy­li o sku­tecz­nym mode­lo­wa­niu i czyn­ni­kach warun­ku­ją­cych suk­ces wdro­że­nia, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.