Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Nowa spe­cy­fi­ka­cja Business Motivation Model v.1.1 i mode­lo­wa­nie biz­ne­su, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.