Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Czym nie jest popraw­na ana­li­za i mode­lo­wa­nie pro­ce­sów, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.