Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Managing Requirements from a Business Analyst or an Enterprise Architect per­spec­ti­ve using BABOK 2.0 and/or TOGAF 9, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.