Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Inżynieria opro­gra­mo­wa­nia z uży­ciem narzę­dzia CASE – przy­kła­do­wy pro­jekt Biblioteka, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.