Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Integracja sys­te­mów ERP jako źró­dło prze­wa­gi ryn­ko­wej. Projektowanie REST API i sce­na­riu­szy, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.