Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Projektowanie i doku­men­to­wa­nie archi­tek­tu­ry opro­gra­mo­wa­nia – trzy książ­ki, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.