Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Kilka uwag na temat sys­te­mów ERP II, ich histo­rii i metod ich wybo­ru, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.