Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Modelowanie pro­ce­sów biz­ne­so­wych – dla­cze­go mają sens tyl­ko meto­dy for­mal­ne i uzna­ne nota­cje, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.