Możesz śle­dzić dys­ku­sję we wpi­sie Nie każ­dy współ­pra­cu­ją­cy sys­tem to Aktor – czy­li jak opi­sać wyma­ga­ne inter­fej­sy bez zosta­wia­nia komen­ta­rza. Wystarczy, że wpi­szesz swój adres e‑mail w polu poni­żej, a o następ­nym komen­ta­rzu zosta­niesz powia­do­mio­ny e‑mailem.