Możesz śle­dzić dys­ku­sję na temat arty­ku­łu Nie każ­dy współ­pra­cu­ją­cy sys­tem to Aktor – czy­li jak opi­sać wyma­ga­ne inter­fej­sy, bez koniecz­no­ści doda­wa­nia wła­snych komen­ta­rzy. Fajne nie? Wystarczy wpi­sać swój adres e‑mail w for­mu­la­rzu poni­żej i wszyst­ko gotowe.