Jeżeli jesteś na tej stronie to prawdopodobnie jesteś członkiem zespołu projektowego analizowanej firmy lub pracownikiem dewelopera mającym dostęp on-line do dokumentacji Analizy Biznesowej i Opisu Technicznego. Jako członek zespołu projektowego i recenzent, dostaniesz e-mail z zaproszeniem do rejestracji na platformie komunikacyjnej opisanej poniżej. Jest to bardzo prosty system recenzowania treści i wymiany dokumentów (teamwork). Zapraszam do lektury: 

Wprowadzenie

Niniejszy doku­ment to krót­ka instruk­cja użyt­kow­ni­ka. Więcej na na temat prze­bie­gu same­go pro­jek­tu na stro­nie Komunikacja w pro­jek­cie.

Praca zespołowa nad dokumentami

Komunikacja asyn­chro­nicz­na w pro­jek­cie ana­li­tycz­nym (pre­zen­ta­cja: trwa 2,5 minu­ty, moż­na ją obej­rzeć tak­że bez dźwięku).

Narzędzia takie jak PostMania pozwa­la­ją zespo­łom współ­pra­co­wać spraw­nie, nawet jeśli ich człon­ko­wie są w róż­nych loka­li­za­cjach i stre­fach cza­so­wych. W PostManii możesz śle­dzić dia­gra­my i towa­rzy­szą­ce im opi­sy, doda­wać do nich swo­je uwa­gi, te wyświe­tlą się auto­ro­wi i wska­za­nym oso­bom mają­cym do nich dostęp. Możesz też prze­ka­zy­wać pli­ki (np. mate­ria­ły źró­dło­we). Minęły cza­sy wysy­ła­nia wte i wewte głów­nej wer­sji pli­ku i popra­wek zni­ka­ją­cych po prze­mia­no­wa­niu go na wer­sję 2” czy wer­sję 12”. Dzięki PostManii komu­ni­ka­cja asyn­chro­nicz­na sta­je się łatwa.

Czym jest PostMania?

PostMania to narzę­dzie dołą­czo­ne do opro­gra­mo­wa­nia CASE: Visual Paradigm. Pozwala auto­rom doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej i ana­li­tycz­nej udo­stęp­niać dia­gra­my i ich opi­sy part­ne­rom, klien­tom lub współ­pra­cow­ni­kom, aby umoż­li­wić im komen­to­wa­nie i zatwier­dza­nie ele­men­tów pro­jek­tu lub wyja­śnie­nie pro­ble­mów pro­jek­to­wych a tak­że prze­ka­zy­wać auto­ro­wi doku­men­ty źró­dło­we. Recenzenci mają zdal­ny i bez­piecz­ny dostęp do tych tre­ści przez sieć Internet. Nie wyma­ga to insta­lo­wa­nia jakie­go­kol­wiek opro­gra­mo­wa­nia przez recen­zen­ta, wystar­czy prze­glą­dar­ka WWW. Do komu­ni­ka­cji uży­wam tak­że wir­tu­al­ne­go Pulpitu On-Line.

Oto wybra­ne przy­kła­dy PostManii:

 • Autor doku­men­ta­cji two­rzy draft dia­gra­mu i pro­si wska­za­nych użyt­kow­ni­ków biz­ne­so­wych o prze­ka­za­niu mu mate­ria­łów źró­dło­wych w celu dal­sze­go opra­co­wa­nia diagramu.
 • Użytkownik biz­ne­so­wy prze­glą­da i zatwier­dza lub komen­tu­je pro­jekt okre­ślo­ne­go pro­ce­su biznesowego.
 • Użytkownik biz­ne­so­wy zapo­zna­je się z naj­now­szym pro­jek­tem okre­ślo­ne­go pro­ce­su biz­ne­so­we­go w celu uzy­ska­nia wytycz­nych do pracy.
 • Użytkownik biz­ne­so­wy żąda zmian w mode­lu procesu.
 • Developer prze­glą­da naj­now­sze mode­le archi­tek­tu­ry sys­te­mu, aby poznać aktu­al­ną spe­cy­fi­ka­cję sys­te­mu i wytycz­ne do projektu.
 • Developer zgła­sza pyta­nia i uwa­gi do ele­men­tów archi­tek­tu­ry systemu. 

W dowol­nym momen­cie moż­li­we jest wyge­ne­ro­wa­nie rapor­tu z histo­rii tej komu­ni­ka­cji, zawie­ra­ją­ce­go wszyst­kie zapi­sy ozna­czo­ne datą, dany­mi ich auto­ra i nazwą dia­gra­mu któ­re­go dotyczyły. 

Reguły dostępu do treści w PostManii

Użytkownicy podzie­le­ni są na dwie role (gru­py): Autor oraz Recenzenci. Autor two­rzy opra­co­wa­nie (raport z ana­li­zy, sche­ma­ty blo­ko­we i ich opi­sy itp.) a recen­zen­ci, w try­bie tyl­ko do odczy­tu”, prze­glą­da­ją udo­stęp­nią im treść i – w osob­nych wąt­kach dys­ku­sji z boku – zgła­sza­ją ewen­tu­al­ne uwa­gi i komen­ta­rze do powsta­ją­cej treści. 

Zasady dostę­pu do treści:

 • Autor udo­stęp­nia do zapo­zna­nia się (śle­dze­nia) okre­ślo­ne tre­ści okre­ślo­nym Recenzentom. 
 • Autor może dołą­czyć do ist­nie­ją­ce­go już wąt­ku dys­ku­sji inne­go Recenzenta (ale nie może tego zro­bić żaden Recenzent samo­dziel­nie, musi o to popro­sić Autora).
 • Recenzent może komen­to­wać każ­dy udo­stęp­nio­ny mu dia­gram, tak­że samo­dziel­nie roz­po­czy­na­jąc nowy wątek dys­ku­sji z Autorem.
 • Recenzent nie widzi dys­ku­sji (nie ma do nich dostę­pu), w któ­rych nie bie­rze udziału.
 • Zarówno Autor jak i Recenzent, może dołą­czyć plik do tre­ści swo­jej uwagi.

Dzięki sepa­ra­cji tre­ści recen­zen­tów moż­li­we jest pro­wa­dze­nie bez­piecz­nej wymia­ny infor­ma­cji mimo tego, że Recenzentami są (mogą być) oso­by z róż­nych firm (np. fir­ma ana­li­zo­wa­na i dostaw­ca opro­gra­mo­wa­nia), lub z róż­nych dzia­łów i zespo­łów tej samej fir­my (obiek­ty­wi­za­cja tre­ści recen­zji: domyśl­nie oso­by zgła­sza­ją­ce swo­je uwa­gi nie powin­ny znać uwag innych osób).

Przewodnik użytkownika Postmanii

Poniżej krót­ki poglą­do­wy film bie­żą­cej pra­cy z sys­te­mem komu­ni­ka­cji asyn­chro­nicz­nej Postmania:

Postmania – pokaz pra­cy recen­zen­ta (4 min), opis poszcze­gól­nych funk­cji poniżej. 

(jeże­li wolisz ory­gi­nał dal­szej czę­ści w j. angiel­skim, przejdź na stro­nę PostMania – Viewer Guide).

Przyjęcie zaproszenia

Aby zoba­czyć udo­stęp­nio­ny Ci dia­gram, musisz zare­je­stro­wać się w sys­te­mie PostMania. Zaproszenie jest wysy­ła­ne przez auto­ra dia­gra­mów w for­mie ema­ila. Gdy autor dia­gra­mu chce zapre­zen­to­wać go Recenzentowi, otrzy­ma on wia­do­mość e‑mail o tema­cie Autor udo­stęp­nił Ci diagram:

Invitation Email

Zaproszenie Email

Przyjęcie zapro­sze­nia:

 1. W dol­nej czę­ści wia­do­mo­ści e‑mail klik­nij przy­cisk Zaakceptuj zapro­sze­nie (Accept Invitation).
https://images.visual-paradigm.com/docs/vpts_user_guide/1336/2415/2774/2783/accept_invitation_21011.png

Przyjęcie zapro­sze­nia

 1. To otwie­ra for­mu­larz Nowa prze­glą­dar­ka w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej. Nazwa (Display Name) jest pod­po­wia­da­na, ale możesz ją zmie­nić (koniecz­nie wpisz: Imię Nazwisko Firma)
 2. Wypełnij pola Hasło (Password) Potwierdź hasło (Confirm Password).
 3. Możesz tak­że wgrać swój awa­tar pro­fi­lo­wy (zdję­cie), któ­ry jest obra­zem repre­zen­tu­ją­cym Cię w PostManii i innych funk­cjach pra­cy zespo­ło­wej (poma­ga tak­że roz­po­znać Cię w cza­sie ewen­tu­al­nej video-konferencji).
The New Viewer Form

Formularz nowej przeglądarki

 1. Kliknij Akceptuj zapro­sze­nie (Accept Invitation). Zostaniesz prze­kie­ro­wa­ny do PostManii z otwar­tym dia­gra­mem. Możesz roz­po­cząć prze­glą­da­nie dia­gra­mu i doda­wa­nie komentarzy.
PostMania

PostMania

Przeglądanie Diagramów

Otwieranie diagramu

Aby otwo­rzyć i wyświe­tlić wątek dys­ku­sji lub dia­gram w PostMania:

 1. Aby prze­glą­dać udo­stęp­nio­ne dia­gra­my, w lewym gór­nym rogu stro­ny powia­do­mień PostMania klik­nij na Sortuj według tema­tu (Sort by Topic) i wybierz z menu pod­ręcz­ne­go opcję Sortuj według dia­gra­mu (Sort by Diagram).
To browse diagrams

Aby prze­glą­dać diagramy

 1. Na ekra­nie pre­zen­to­wa­ne będą minia­tur­ki udo­stęp­nio­nych Ci diagramów. 
To switch to another project

Aby przejść do inne­go projektu

 1. Kliknij na minia­tur­kę, aby otwo­rzyć diagram.
To open a business process diagram

Aby otwo­rzyć dia­gram pro­ce­su biznesowego

Wyświetlanie diagramu i jego opisu

Kiedy już otwo­rzysz dia­gram, możesz go prze­glą­dać w PostManii. Tutaj poznasz nie­któ­re z funk­cji, któ­re pomo­gą Ci w prze­glą­da­niu dia­gra­mu. Zwróć uwa­gę, że w lewym gór­nym rogu czę­sto poja­wiać się będzie zie­lo­ny przy­cisk [Details], klik­nię­cie go spo­wo­du­je poka­za­nie wszel­kich opra­co­wa­nych dla dia­gra­mu (lub jego ele­men­tów) komen­ta­rzy i powią­za­nych z nim odno­śni­ków (np. lin­ki do pli­ków w repo­zy­to­rium, do mate­ria­łów źró­dło­wych itp.).

Viewing a business process diagram in PostMania

Wyświetlanie dia­gra­mu pro­ce­su biz­ne­so­we­go w PostManii

Powiększanie

W lewym gór­nym rogu ekra­nu znaj­du­je się kil­ka przy­ci­sków, któ­re moż­na klik­nąć, aby powięk­szyć lub pomniej­szyć oglą­da­ny diagram.

Ikona

Opis

https://images.visual-paradigm.com/docs/vpts_user_guide/1336/2415/2774/2784/zoom_to_fit_21024.png

Powiększenie – klik­nij, aby dopa­so­wać roz­miar dia­gra­mu do sze­ro­ko­ści i/lub wyso­ko­ści prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Uwaga: jeśli zmie­nisz roz­miar prze­glą­dar­ki po klik­nię­ciu w powięk­sze­nie, musisz klik­nąć ponow­nie, aby dia­gram dopa­so­wał się do zak­tu­ali­zo­wa­nej sze­ro­ko­ści i wyso­ko­ści przeglądarki.

https://images.visual-paradigm.com/docs/vpts_user_guide/1336/2415/2774/2784/zoom_out_21025.png

Powiększ – Kliknij na to pole, aby zmniej­szyć roz­miar obra­zu, dzię­ki cze­mu widocz­na będzie więk­sza część zawar­to­ści dia­gra­mu. Jest to szcze­gól­nie przy­dat­ne, gdy oglą­da­ny dia­gram ma bar­dzo duży rozmiar.

https://images.visual-paradigm.com/docs/vpts_user_guide/1336/2415/2774/2784/actual_size_21014.png

Actual Size – klik­nij na nie­go, aby przy­wró­cić ska­lę do 100%.

https://images.visual-paradigm.com/docs/vpts_user_guide/1336/2415/2774/2784/zoom_in_21015.png

Powiększenie – klik­nij na nim, aby powięk­szyć diagram.

Wyświetlanie różnych części diagramu

Zazwyczaj dia­gram jest tak duży, że nie moż­na zoba­czyć wszyst­kie­go w obsza­rze pod­glą­du. Powiększanie może pomóc, ale może spo­wo­do­wać, że zawar­tość dia­gra­mu będzie trud­na do odczy­ta­nia. Dlatego w więk­szo­ści przy­pad­ków możesz wyświe­tlić tyl­ko część całe­go dia­gra­mu. Jeśli chcesz zoba­czyć inne czę­ści dia­gra­mu, po pro­stu naci­śnij na dia­gram i prze­cią­gnij go. Możesz prze­cią­gać w dowol­nym kierunku.

Czytanie opisów diagramów i elementów na diagramach

Oprócz pod­glą­du dia­gra­mu moż­na prze­czy­tać opis dia­gra­mu lub jego ele­men­tów (jeśli ich opi­sy zosta­ły utworzone).

 1. Kliknij na na wybra­ny kształt, aby prze­czy­tać jego opis. Jeśli chcesz prze­czy­tać opis dia­gra­mu, klik­nij na tło diagramu.
https://images.visual-paradigm.com/docs/vpts_user_guide/1336/2415/2774/2784/select_shape_26466.png

Aby prze­czy­tać opis zada­nia BPMN

 1. W gór­nej czę­ści stro­ny klik­nij przy­cisk Szczegóły (Details).
 2. Opis znaj­du­je się na dole po lewej stro­nie. Gdy skoń­czysz czy­tać, klik­nij na przy­cisk wstecz (mały czar­ny trój­kąt przy Tytule wąt­ku u góry po pra­wej), aby wró­cić do dia­gra­mu. Następnie możesz wybrać inny kształt, aby prze­czy­tać jego opis.
Description of a task

Nowa notat­ka

Pliki w repozytorium, linki do źródeł

 1. Jeśli kształt ma doda­ne odno­śni­ki, obok zakład­ki DESCRIPTION (OPIS) poja­wi się zakład­ka REFERENCES (ODNOŚNIKI). Można otwo­rzyć tę zakład­kę, aby przej­rzeć listę wyko­rzy­sta­nych przez auto­ra pli­ków, źró­deł, stron WWW itp. Dotyczy to tak­że całe­go dia­gra­mu po klik­nię­ciu w przy­cisk w lewym gór­nym rogu: Details (Szczegóły).

Komentowanie i odpowiadanie na komentarze

Jeśli chcesz napi­sać coś o dia­gra­mie lub jego zawar­to­ści, możesz stwo­rzyć post (wpis, wątek) w PostManii. Możesz np. zażą­dać zmia­ny („Usuń to.”), popro­sić o dzia­ła­nie („Proszę to dopi­sać”), zadać dowol­ne pyta­nie („Kiedy to zosta­nie zro­bio­ne?”), itp.

Dodanie komentarza do diagramu, wysłanie pliku

 1. Otwórz dia­gram, w któ­rym chcesz utwo­rzyć post.
 2. Kliknij na tło dia­gra­mu, aby upew­nić się, że żaden kształt nie został wybrany.
Clicking on diagram

Kliknięcie na diagramie

 1. Na dole po pra­wej stro­nie dia­gra­mu znaj­du­je się fio­le­to­wy sym­bol zazna­cze­nia. Możesz dodać ozna­cze­nia do róż­nych czę­ści dia­gra­mu dla róż­nych obsza­rów zain­te­re­so­wa­nia. Przeciągnij zazna­cze­nie na odpo­wied­nią część dia­gra­mu Możesz dopre­cy­zo­wać poło­że­nie zazna­cze­nia, prze­cią­ga­jąc je.
Dragging a mark to diagram

Przeciąganie zazna­cze­nia do diagramu

 1. Jeśli to koniecz­ne, dodaj wię­cej zna­ków do dia­gra­mu poprzez wie­lo­krot­ne prze­cią­ga­nie i upusz­cza­nie zna­ku [+] na diagram.
Multiple marks on a diagram

Wielokrotne zazna­cza­nie na diagramie

 1. W okien­ku Subject (Temat) PostManii, wpro­wadź temat wpisu.
 2. Poniżej (Enter Message) wpro­wa­dzić treść komen­ta­rza dla auto­ra dia­gra­mu, aby dodat­ko­wo prze­ka­zać plik, klik­nij ikon­kę spi­na­cza biu­ro­we­go.
Entering messages

Wprowadzanie uwag

 1. Kliknij Wyślij (Post). Członkowie zespo­łu recen­zen­tów, któ­rzy włą­czy­li śle­dze­nie tego dia­gra­mu, tak­że otrzy­ma­ją powia­do­mie­nie e‑mail o Twoim wpisie.

Komentowanie określonego elementu

 1. Otwórz dia­gram, któ­ry zawie­ra żąda­ny element.
 2. Kliknij w element.
 3. Kliknij na przy­cisk [+] nad nim.
To create a comment on a shape

Aby utwo­rzyć komen­tarz do elementu

 1. W okien­ku Subject (Temat) PostManii, wpro­wadź temat.
 2. Wprowadź wia­do­mość (Enter Message).
Entering post message

Wprowadzanie uwag i komentarzy

 1. Kliknij Post (Wyślij). Inni recen­zen­ci, któ­rzy śle­dzi­li dia­gram tak­że otrzy­ma­ją powia­do­mie­nie e‑mail o Twoim wpisie.

Komentowanie odnośników dla elementu

Można rów­nież doda­wać komen­ta­rze do Odnośników, pod­czas prze­glą­da­nia szcze­gó­łów elementu.

 1. Otwórz dia­gram, któ­ry zawie­ra żąda­ny element.
 2. Wybierz żąda­ny element.
Selected System shape

Wybrany ele­ment diagramu

 1. W pra­wym gór­nym rogu stro­ny klik­nij przy­cisk DETAILS (Szczegóły).
 2. Opis zosta­nie wyświe­tlo­ny na dole po lewej stro­nie. Otwórz zakład­kę REFERECES (Odnośniki).
Opening the REFERENCES tab

Otwieranie kar­ty REFERENCES

 1. Aby sko­men­to­wać odno­śni­ki, klik­nij New Post (Nowy Temat) po pra­wej stronie.
 2. Wprowadź temat i wiadomość.
Creating a post to shape's references

Tworzenie komen­ta­rza do odnośników

 1. Kliknij Post. Recenzenci, któ­rzy śle­dzi­li dia­gram tak­że otrzy­ma­ją powia­do­mie­nie e‑mail o Twoim poście.

Komentowanie scenariuszy przypadków użycia

Możesz rów­nież zamiesz­czać komen­ta­rze do Scenariuszy Przypadków Użycia.

 1. Kliknij na wybra­ny przy­pa­dek uży­cia w dia­gra­mie przy­pad­ków użycia.
 2. W pra­wym gór­nym rogu stro­ny klik­nij przy­cisk DETAILS.
 3. Otwórz zakład­kę FLOW OF EVENTS.
 4. Wybierz czyn­no­ści, któ­re chcesz skomentować.
Selecting some steps in Flow of Events

Wybieranie nie­któ­rych kro­ków scenariusza

 1. Kliknij przy­cisk New Post po pra­wej stronie.
 2. Wprowadź temat i treść komentarza.
 3. Kliknij Post. Recenzenci, któ­rzy śle­dzi­li dia­gram tak­że otrzy­ma­ją powia­do­mie­nie e‑mail o Twoim komentarzu.

Komentarz do procedury opisującej zadanie w procesie BPMN

Możesz rów­nież doda­wać komen­ta­rze do pro­ce­dur zadań w pro­ce­sach BPMN.

 1. Kliknij na wybra­ne zada­nie BPMN w dia­gra­mie pro­ce­su biznesowego.
 2. W pra­wym gór­nym rogu stro­ny klik­nij przy­cisk DETAILS.
 3. Otwórz zakład­kę PROCEDURES.
 4. Wybierz czyn­no­ści, któ­re chcesz skomentować.
Selecting a step in procedures

Wybieranie kro­ku w procedurach

 1. Kliknij przy­cisk New Post po pra­wej stronie.
 2. Wprowadź temat i treść komentarza.
 3. Kliknij Post. Recenzenci, któ­rzy śle­dzi­li dia­gram tak­że otrzy­ma­ją powia­do­mie­nie e‑mail o Twoim poście.

Odpowiadanie na komentarze i subskrypcja wątku

Aby odpo­wie­dzieć na wpis:

 1. Kliknij, aby otwo­rzyć żąda­ny wpis po pra­wej stro­nie PostManii.
Opening a post

Otwieranie wąt­ków komentarzy

 1. Wprowadź treść odpo­wie­dzi. Jeżeli chcesz być infor­mo­wa­ny o komen­ta­rzach innych recen­zen­tów, klik­nij u góry po pra­wej małą gwiazd­kę przy ikon­ce posta­ci i dom­ku (sub­skryp­cja wątku).
Entering reply content

Wprowadzanie tre­ści odpowiedzi

 1. Click Post.

Wyszukiwanie komentarzy

Gdy chcesz prze­czy­tać dia­log prze­pro­wa­dzo­ny wcze­śniej, ale nie masz poję­cia, przy jakim dia­gra­mie i jego ele­men­cie został on prze­pro­wa­dzo­no, możesz go wyszu­kać za pomo­cą sło­wa kluczowego.

Przeszukiwanie dyskusji

Domyślnie po lewej stro­nie włą­czo­na jest lista tema­tów powią­za­nych z zalo­go­wa­nych recen­zen­tem: Sortuj według tema­tu (Sort by Topic). Pogrubienie tytu­łu wąt­ku na tej liście ozna­cza, że wątek lub powią­za­ny z nim dia­gram, został zak­tu­ali­zo­wa­ny od cza­su ostat­nie­go zalo­go­wa­nia, klik­nię­cie w tytuł prze­kie­ru­je do powią­za­ne­go z tre­ścią wąt­ku diagramu.

Jeżeli chcesz wyszu­kać wątek na bazie słów kluczowych:

 1. W lewej gór­nej czę­ści stro­ny powia­do­mień PostMania, wpisz sło­wo klu­czo­we w polu z lupą (Szukaj.…)
Searching for the word 'quotation'

Szukanie na pod­sta­wie sło­wa klu­czo­we­go quota­tion”

 1. Naciśnij kla­wisz Enter, aby wyko­nać wyszu­ki­wa­nie. Wyniki wyszu­ki­wa­nia są wyświe­tla­ne na stronie.
Search results

Wyniki wyszu­ki­wa­nia

 1. Możesz klik­nąć na wpis, aby go otworzyć.
Opening a post from search resutls

Otwieranie komen­ta­rza w wyni­kach wyszukiwania

Historia wyszukiwania

Historia Twoich poprzed­nich wyszu­ki­wań jest wyświe­tla­na po lewej stro­nie stro­ny wyszu­ki­wa­nia. Możesz ponow­nie wyszu­kać sło­wo klu­czo­we, kli­ka­jąc na nie.

Search the word 'invoice' again

Wyszukaj ponow­nie sło­wo invo­ice”.

Edycja profilu

Twój pro­fil użyt­kow­ni­ka skła­da się z logi­nu Email, hasła, nazwy wyświe­tla­nej i zdję­cia, jeśli takie posia­dasz. Członkowie zespo­łu pozna­ją się nawza­jem, czy­ta­jąc swo­je dane i widząc swo­je zdję­cia np. w komen­ta­rzach, dla­te­go pamię­taj, aby podać pra­wi­dło­we imię i nazwi­sko oraz nazwę fir­my i zała­do­wać odpo­wied­nie zdję­cie profilowe.

 1. W gór­nej czę­ści lewe­go pane­lu, w pobli­żu imie­nia i nazwi­ska, znaj­du­je się Twoje zdję­cie pro­fi­lo­we. Kliknij je. Jeśli nie ma Twojego swo­je­go zdję­cia pro­fi­lo­we­go, zoba­czysz czar­ne pole z pierw­szą lite­rą swo­je­go imie­nia.
  Click on profile image to edit profile
  Kliknij obra­zek pro­fi­lu, aby edy­to­wać profil.
 2. Na ekra­nie Profile Setting możesz edy­to­wać swo­ją nazwę wyświe­tla­ną, prze­słać zdję­cie pro­fi­lo­we, kli­ka­jąc Edit Profile Photo, oraz zmie­nić hasło, kli­ka­jąc Change Password.
  Profile Setting
  Profile Setting
 3. Kliknij Update Profile by zapi­sać wpro­wa­dzo­ne zmiany.