Alternatywą dla szko­leń zamknię­tych jest wspar­cie pro­jek­to­we. Bardzo czę­sto pro­ble­mem z jakim się bory­ka­ją fir­my nie jest brak ana­li­ty­ków i brak wie­dzy z zakre­su sto­so­wa­nia nota­cji, a nie­ty­po­wy pro­blem do rozwiązania.

Od cza­su do cza­su każ­dy, nawet doświad­czo­ny zespół, tra­fia na trud­ny pro­blem, któ­ry jego człon­ko­wie postrze­ga­ją jako coś, z czym do tej pory się nie spo­tka­li. Organizowanie w takich przy­pad­kach burzy mózgów nie­ste­ty nie skut­ku­je, co poka­zu­je i prak­ty­ka i lite­ra­tu­ra przed­mio­tu: jeże­li żaden czło­nek gru­py nie zna roz­wią­za­nia pro­ble­mu, cała gru­pa tak­że go nie zna. Rzucanie pomy­sła­mi na chy­bił tra­fił daje nie­ste­ty w efek­cie przy­pad­ko­wy rezul­tat niskiej jakości.

W takich przy­pad­kach pro­po­nu­je nie szko­le­nie a dedy­ko­wa­ny warsztat.

Zatrudnienie do roz­wią­za­nia pro­ble­mu doświad­czo­ne­go eks­per­ta w roli pro­wa­dzą­ce­go warsz­tat, skra­ca czas zna­le­zie­nie roz­wią­za­nia i daje znacz­nie lep­szy efekt w o wie­le krót­szym cza­sie i niż­szym kosz­tem. Zamiast, nie raz, wie­lu kosz­tow­nych dla fir­my dni poświę­ca­nych na burze mózgów i prze­twa­rza­nie jej rezul­ta­tów, z ryzy­kiem uzy­ska­nia mier­ne­go rezul­ta­tu (czy­li tak­że koszt niskiej jako­ści efek­tów pra­cy), pro­po­nu­ję prze­ka­za­nie mi mate­ria­łów opi­su­ją­cych pro­blem i wspól­ne omó­wie­nie i opra­co­wa­nie roz­wią­za­nia z moim mery­to­rycz­nym wsparciem.

speakers-voices-many-same-time-society

Procedura sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi to:

  1. zde­fi­nio­wa­nie ocze­ki­wa­ne­go pro­duk­tu warsztatu,
  2. usta­le­nie agendy,
  3. zło­że­nie zamówienia,
  4. bez­piecz­ne prze­ka­za­nie mate­ria­łów mini­mum na sie­dem dni przed warsz­ta­tem (w celu przy­go­to­wa­nia się),
  5. prze­pro­wa­dze­nie warsztatu.

Usługa reali­zo­wa­na zdalnie!!

Warunki i kosz­ty warsz­ta­tów są ana­lo­gicz­ne jak dla szko­leń zamknię­tych, mija zdal­na pra­ca jest roz­li­cza­na o dzie­ło. Szczegóły w Zasadach współpracy.

[con­tact-for­m‑7 id=„18691” title=„Kontakt2”]