Wstęp

Diagramy aktyw­no­ści opi­su­ją sce­na­riu­sze i pro­ce­du­ry, to jak są sko­or­dy­no­wa­ne ele­men­ty sys­te­mu w celu dostar­cze­nia okre­ślo­ne­go ocze­ki­wa­ne­go wyni­ku. Zależnie od potrze­by mogą to być dia­gra­my (mode­le) na róż­nych pozio­mach abs­trak­cji. Zakłada się, że ocze­ki­wa­ny efekt musi być osią­gnię­ty jako wynik z góry okre­ślo­nej sekwen­cji ope­ra­cji (dzia­łań), ope­ra­cje te mogą wyma­gać koor­dy­na­cji, cza­sem odno­szą się do sie­bie. Typowe zastosowania:

  1. Modelowanie zło­żo­nych prze­pły­wów danych w systemie.
  2. Modelowanie zło­żo­nych wewnętrz­nych ope­ra­cji systemu.

Jak czytać diagram 

Prosty dia­gram czyn­no­ści opi­su­ją­cy algo­rytm lub procedurę:

Basic Activity Diagram

Legenda:

  • pre-con­di­tion: waru­nek począt­ko­wy, jest to zda­rze­nie (fakt speł­nie­nia warun­ku) ini­cju­ją­cy procedurę,
  • sys­tem step: krok procedury,
  • alter­na­ti­ve or exten­sion flow: alter­na­tyw­ny (lub roz­sze­rza­ją­cy) przepływ,
  • basic flow: prze­pływ domyśl­ny (ścież­ka optymistyczna),
  • retur­ning alter­na­ti­ve flow: złą­cze­nie prze­pły­wu alternatywnego,
  • para­lel acti­vi­ties: rów­no­le­gle reali­zo­wa­ne kro­ki pro­ce­du­ry (czar­ne bel­ki to odpo­wied­nio roz­wi­dle­nie i złą­cze­nie, dzia­ła­nia, złą­cze­nie ozna­cza, że oby­dwa kro­ki są wyma­ga­ne do dal­sze­go przepływu),
  • post-con­di­tion: osta­tecz­ny efekt wyko­na­nia procedury.

Diagram aktyw­no­ści może poka­zy­wać prze­pływ danych, są one wte­dy repre­zen­to­wa­ne pro­sto­ką­ta­mi np. Form”. Jeżeli sys­tem jest zło­żo­ny, dia­gram moż­na par­ty­cjo­no­wać na czę­ści poka­zu­ją­ce jego komponenty:

Activity Diagram - Use of Swimlane

Osobom zain­te­re­so­wa­nym pro­gra­mi­stycz­ną stro­ną tych dia­gra­mów pole­cam dodat­ko­wo tak­że arty­kuł: Diagram aktyw­no­ści ? kie­dy.