[featured_image]
  • Version pl_PL
  • Pobierz 354
  • Wielkość Pliku 529.58 KB
  • Liczba Plików 1
  • Data Utworzenia 8 kwiet­nia 2022
  • Ostatnia aktu­ali­za­cja 17 kwiet­nia 2024

Plik aktualizacyjny polskiej wersji VP

Oprogramowanie Visual-Paradigm to czo­ło­wy pro­dukt na ryn­ku CASE (opro­gra­mo­wa­nie wspo­ma­ga­ją­ce ana­li­zę i pro­jek­to­wa­nie sys­te­mów), wspie­ra­ją­ce nota­cje mię­dzy inny­mi UML, BPMN, ERD, SysML, BMM, SBVR, oraz pro­ce­sy narzę­dzia do pro­ce­su i water­fall i agi­le. Ma wbu­do­wa­ne narzę­dzia zarza­dza­nia cyklem życia pro­jek­tu i pro­duk­tu, wer­sjo­no­wa­nia, recen­zo­wa­nia. Wspierane są; archi­tek­tu­ra biz­ne­so­wa i kor­po­ra­cyj­na, inży­nie­ria opro­gra­mo­wa­nia, inży­nie­ria sys­te­mów w tym mechatronika.

Oprogramowanie jest zlo­ka­li­zo­wa­ne w ponad 80% (nie są loka­li­zo­wa­ne ory­gi­nal­ne komu­ni­ka­ty spe­cy­ficz­ne dla języ­ków pro­gra­mo­wa­nia), ma tak­że wbu­do­wa­ny pol­ski słow­nik orto­gra­ficz­ny. Wersja Polska nie wyma­ga dopłaty.

Plik loka­li­za­cyj­ny nale­ży pobrać, roz­pa­ko­wać archi­wum Polish​.zip. Rozpakowany plik Polish.lng nale­ży sko­pio­wać do fol­de­ru C:Program FilesVisual Paradigm 16.3UserLanguage (lub odpo­wied­ni­ka w innym sys­te­mie operacyjnym).

Następnie postę­pu­je­my zgod­nie z opi­sem: https://​www​.visu​al​-para​digm​.com/​s​u​p​p​o​r​t​/​d​o​c​u​m​e​n​t​s​/​v​p​u​s​e​r​g​u​i​d​e​/​1​2​8​4​/​3​4​3​5​/​8​5​1​6​9​_​m​u​l​t​i​-​l​a​n​g​u​a​.​h​tml

Będę wdzięcz­ny za wszel­kie uwa­gi i suge­stie (komen­ta­rze poni­żej) doty­czą­ce lokalizacji.

Attached Files

FileAction
Polish​.zipDownload

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.