pojęcie: abstrakcja

opis z pew­nej nazwa­nej per­spek­ty­wy lub w okre­ślo­nym kon­tek­ście, pole­ga­ją­cy na pomi­nię­ciu nie­istot­nych w tym kon­tek­ście szcze­gó­łów, co pozwa­la na spoj­rze­nie z okre­ślo­ne­go punk­tu widze­nia i na wyż­szym pozio­mie ogól­no­ści (źr. OMG spec. MDA); w filo­zo­fii for­ma uprosz­czo­ne­go wyra­że­nia w okre­ślo­nym kon­tek­ście; abs­tra­hu­je­my od cze­goś” (Stokhof et al., 2011)