pojęcie: administrator

oso­ba lub insty­tu­cja zarzą­dza­ją­ca czymś (s.j.p.), tak­że usta­la­ją­ca i egze­kwu­ją­ca okre­ślo­ne zwią­za­ne z tym zasa­dy (nie jest to więc potocz­nie wyko­naw­ca czyn­no­ści kon­fi­gu­ra­cyj­nych opro­gra­mo­wa­nie, wyko­ny­wa­nych poza jego nor­mal­ny­mi, prze­zna­czo­ny­mi do tego, funk­cjo­nal­no­ścia­mi, patrz: usłu­ga apli­ka­cji), patrz tak­że admi­ni­stra­tor danych osobowych