pojęcie: agent-based modeling

mode­lo­wa­nie zorien­to­wa­ne na budo­wa­nie sys­te­mów jako kolek­cji auto­no­micz­nych obiek­tów zwa­nych agen­ta­mi, każ­dy agent sam oce­nia oto­cze­nia i podej­mu­je decy­zje wg. swo­ich wewnętrz­nych reguł, meto­da bazu­je na ogól­nej teo­rii sys­te­mów, meto­da wyko­rzy­sty­wa­na jest w wie­lu róż­nych dzie­dzi­nach nauki do symu­lo­wa­nia sys­te­mów spo­łecz­nych, tak­że w socjo­lo­gii (Bonabeau, 2002) czy eko­no­mii (Fonseca-Statter, 2015)

metody agentowe, modelowanie agentowe, ABM