pojęcie: agent

sys­tem kom­pu­te­ro­wy (pro­gram) umiesz­czo­ny w okre­ślo­nym śro­do­wi­sku, któ­ry jest zdol­ny do ela­stycz­ne­go, auto­no­micz­ne­go dzia­ła­nia, aby zre­ali­zo­wać cele dla któ­rych został stwo­rzo­ny (??An agent is a com­pu­ter sys­tem, situ­ated in some envi­ron­ment, that is capa­ble of fle­xi­ble auto­no­mo­us action in order to meet its design objec­ti­ves.?? (Jennings et al.,1998)