pojęcie: agregat

zło­żo­na, zagnież­dżo­na struk­tu­ra, sta­no­wi sobą kla­sy­fi­ka­tor struk­tu­ral­ny, czy­li taki, któ­ry ma nie­try­wial­ną wewnętrz­ną struk­tu­rę (patrz UML, v.2.5.1, rozdz, 11, 2017-12-05); tak­że wzo­rzec archi­tek­to­nicz­ny, spo­pu­la­ry­zo­wa­ny wraz z wzor­ca­mi DDD E.Evansa [Evans, E. (2003). Domain-Driven Design. Pearson Education (US).], jest to struk­tu­ra drze­wia­sta połą­czo­na związ­ka­mi całość-część (lub zawie­ra­nia się); typo­wym przy­kła­dem agre­ga­tów są drze­wia­ste struk­tu­ry repre­zen­tu­ją­ce kon­struk­cje mecha­nicz­ne lub struk­tu­ry tre­ści zło­żo­nych dokumentów