pojęcie: analityk biznesowy

oso­ba potra­fią­ca zro­zu­mieć i udo­ku­men­to­wać dzia­ła­nia klien­ta oraz zasu­ge­ro­wać roz­wią­za­nia zgło­szo­nych pro­ble­mów lub spo­so­bów reali­za­cji celów; doku­men­ta­cja ana­li­zy biz­ne­so­wej opi­su­je: pro­ce­sy, struk­tu­ry orga­ni­za­cyj­ne, ogra­ni­cze­nia, dane i sys­te­my (źr. IIBA​.org)