pojęcie: analiza biznesowa

sfor­ma­li­zo­wa­na ana­li­za sys­te­mo­wa orga­ni­za­cji i powią­za­nych z nią pod­mio­tów biz­ne­so­wych, pro­wa­dzo­na w celu stwo­rze­nia mode­lu ich funk­cjo­no­wa­nia i zro­zu­mie­nia zasad dzia­ła­nia; bar­dzo czę­sto pro­wa­dzo­na w celu oce­ny wpły­wu pla­no­wa­nych zmian i wyspe­cy­fi­ko­wa­nia wyma­gań w sto­sun­ku do pla­no­wa­ne­go do wdro­że­nia roz­wią­za­nia, w szcze­gól­no­ści tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­nych i infor­ma­tycz­nych (opr. wł. na pod­sta­wie www​.iiba​.org)

Proces Analizy Biznesowej wg. IIBA/MDA (opra­co­wa­nie własne)