pojęcie: analiza systemowa

(tak­że bada­nia sys­te­mo­we), inter­dy­scy­pli­nar­na dzie­dzi­na nauki i dzia­łal­no­ści prak­tycz­nej, zwią­za­na z podej­mo­wa­niem decy­zji doty­czą­cych m.in. two­rze­nia i dzia­ła­nia zło­żo­nych sys­te­mów techn., pro­duk­cyj­nych, ekon.-społ., z uwzględ­nie­niem róż­no­rod­nych, na ogół sprzecz­nych, aspek­tów ich dzia­ła­nia, szcze­gól­nie w warun­kach nie­pew­no­ści, ewen­tu­al­nie przy ist­nie­niu wie­lu ośrod­ków decy­zyj­nych (źr.: Encyklopedia PWN)

w nauce pro­ces gene­ra­li­za­cji pole­ga­ją­cy na wyod­ręb­nie­niu, z bada­nej rze­czy­wi­sto­ści, skoń­czo­nej licz­by jej ele­men­tów lub ich klas oraz ich cech, w celu opi­sa­nia mecha­ni­zmu jej zacho­wa­nia ; w zarzą­dza­niu jest for­mal­nym i jaw­nym bada­niem wspo­ma­ga­ją­cym dzia­ła­nia osób odpo­wie­dzial­nych za decy­zje lub linie postę­po­wa­nia w okre­ślo­nej sytu­acji cha­rak­te­ry­zu­ją­cej się nie­pew­no­ścią; ma ona na celu okre­śle­nie pożą­da­ne­go dzia­ła­nia lub linii postę­po­wa­nia przez roz­po­zna­nie i roz­wa­że­nie dostęp­nych warian­tów i oraz porów­na­nie ich prze­wi­dy­wa­nych następstw; skła­da się z czte­rech eta­pów: (1) zba­da­nie celów pla­no­wa­ne­go postę­po­wa­nia, (2) zba­da­nie moż­li­wych spo­so­bów osią­gnię­cia celu, (3) oce­na pozy­tyw­nych i nega­tyw­nych skut­ków każ­de­go z warian­tów, (4) porów­na­nie warian­tów w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy wybór roz­wią­za­nia, (Edward S. Quade, Wydanie Praca zbio­ro­wa Findejsen 1985).

Patrz tak­że: https://​mfi​les​.pl/​p​l​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​A​n​a​l​i​z​a​_​s​y​s​t​e​m​owa

badania systemowe