pojęcie: analiza

roz­pa­try­wa­nie jakie­goś pro­ble­mu, zja­wi­ska z róż­nych stron w celu jego zro­zu­mie­nia lub wyja­śnie­nia; też: wyja­śnie­nie lub opis, będą­ce wyni­kiem takie­go roz­pa­try­wa­nia; meto­da badaw­cza pole­ga­ją­ca na wyod­ręb­nie­niu z danej cało­ści jej ele­men­tów i bada­niu każ­de­go z osob­na (źr. SJP); pro­ces izo­lo­wa­nia lub powro­tu do tego, co jest bar­dziej fun­da­men­tal­ne, za pomo­cą któ­re­go coś, począt­ko­wo trak­to­wa­ne jak fak­ty, moż­na wyja­śnić lub zre­kon­stru­ować, wyja­śnie­nie lub rekon­struk­cja czę­sto są następ­nie pre­zen­to­wa­ne jako pro­ces syn­te­zy. (źr. Encyklopedia filo­zo­fii)