pojęcie: archetyp

for­mal­na i uni­wer­sal­na (re-usa­ble), dzie­dzi­no­wa defi­ni­cja poję­cia prze­zna­czo­na do wyko­rzy­sta­nia w dzie­dzi­no­wych mode­lach poję­cio­wych, two­rzo­na w celu stan­da­ry­za­cji pojęć i odse­pa­ro­wa­nia dzie­dzi­no­wych mode­li infor­ma­cyj­nych od mode­li sys­te­mów (źr. OMG​.org, w języ­ku pol­skim: pierwowzór).