pojęcie: architektura biznesowa

opis przed­sta­wia­ją­cy cało­ścio­wo struk­tu­rę dzia­ła­nia i zaso­by wewnętrz­ne orga­ni­za­cji z per­spek­ty­wy jej stra­te­gii i sto­so­wa­nych tak­tyk (źr. http://​bawg​.omg​.org, http://​www​.busi​nessar​chi​tec​tu​re​in​sti​tu​te​.org), tak­że McDavid, D. W. (1999). A stan­dard for busi­ness archi­tec­tu­re descrip­tion. IBM Systems Journal, 38(1), 12?31. doi: 10.1147/sj.381.0012