pojęcie: architektura informacji

prak­ty­ka decy­do­wa­nia o tym, jak upo­rząd­ko­wać infor­ma­cje aby były zro­zu­mia­łe; uzna­jąc, że infor­ma­cja do zro­zu­mia­łe (mają­ce zna­cze­nie) dla czło­wie­ka dane, archi­tek­tu­ra infor­ma­cji to spo­sób orga­ni­za­cji danych.